(BĐT) - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa cho biết, 6 tháng đầu năm 2017, kết quả thực hiện giải ngân ước đạt 22.757 tỷ đồng, đạt 35,8% kế hoạch năm 2017 (dự kiến năm 2017 giải ngân 63.575 tỷ đồng). 
Nửa đầu năm ngành giao thông vận tải giải ngân 22.757 tỷ đồng

Trong đó, nguồn vốn ngân sách nhà nước (NSNN) được Thủ tướng Chính phủ giao thực hiện là 13.450 tỷ đồng, giải ngân là 13.065 tỷ đồng, đạt 41,33% kế hoạch (31.616 tỷ đồng); nguồn vốn ngoài NSNN ước thực hiện 9.354 tỷ đồng, giải ngân 9.692 tỷ đồng, đạt 48,46% kế hoạch năm 2017 (20.000 tỷ đồng).

Bộ GTVT cũng cho biết, do Bộ vừa được giao vốn từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ 6.298 tỷ đồng và vốn kéo dài kế hoạch năm 2016 sang thực hiện, giải ngân năm 2017 là 5.661 tỷ đồng trong tháng 5/2017 nên hiện nay nguồn vốn này vẫn chưa giải ngân được. Bộ GTVT đang phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước tập trung hoàn thiện các thủ tục để có thể giải ngân sớm theo quy định.