(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/9/2021 do ủy Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn quyền như sau:

Quyền sử dụng đất các thửa đất trồng lúa số 116 có diện tích 252m2; thửa đất số 117 có diện tích 164m2; thửa đất số 137 có diện tích 154m2; thửa đất số 185 có diện tích 148m2; thửa đất số 151 có diện tích 159m2 thuộc tờ bản đồ số 20 bản đồ địa chính xã Thượng Cường, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn lập năm 2004. Thửa đất số 68 có diện tích 480m2; thửa đất số 60 có diện tích 281m2 thuộc tờ bản đồ số 33 bản đồ địa chính xã Thượng Cường, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn lập năm 2004. Thửa đất số 40 có diện tích 366m2 tờ bản đồ số 32 bản đồ địa chính xã Thượng Cường, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn lập năm 2004. Các thửa đất trên đều nằm trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số seri BA894617 số vào sổ cấp GCN CH 00038 ngày 30/11/2009 gồm 08 thửa có tổng diện tích là 2004m2 đất, mục đích sử dụng: đất trồng lúa nước, các thửa đất trên đều có địa chỉ tại: Thôn Nà Hoàng, xã Thượng Cường, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Hiện các thửa đất trên đã bị thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định theo Quyết định số 601/QĐ-UBND ngày 07/02/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn

Ngày 9/9/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn ảnh 1
Ngày 9/9/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn ảnh 2
Ngày 9/9/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn ảnh 3
Ngày 9/9/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn ảnh 4
Ngày 9/9/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn ảnh 5
Ngày 9/9/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn ảnh 6
Ngày 9/9/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn ảnh 7
Ngày 9/9/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn ảnh 8
Ngày 9/9/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn ảnh 9
Ngày 9/9/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn ảnh 10