(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú thông báo đấu giá tài sản vào ngày 6/8/2021 do UBND huyện Bình Giang ủy quyền như sau:
Ngày 6/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương ảnh 1