(BĐT) - Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 35 lô đất tại Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3 (đợt 1,2,3), vào ngày 6/3/2020 cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên quỹ đất: 35 lô đất Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3 (đợt 1,2,3);

2. Địa điểm quỹ đất: Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3 (đợt 1,2,3), phường Thủy Dương và xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thuỷ;

3. Diện tích quỹ đất: Tổng số 35 lô đất với diện tích 8.202,08 m2 (Có bản đồ vị trí các lô đất đấu giá kèm theo);

4. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

5. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

6. Hạ tầng kỹ thuật gắn liền với đất: Lô đất đã được đầu tư hạ tầng đồng bộ theo Dự án được phê duyệt.

7. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo Quyết định số 1892/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3, phường Thủy Dương và xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế; cụ thể như sau:

- Chiều cao công trình: ≤ 5 tầng;

- Chỉ giới xây dựng: Lùi ≥ 4,0m so với chỉ giới đường đỏ;

- Mật độ xây dựng: ≤ 75%;

- Thiết kế xây dựng nhà ở: Việc xây dựng nhà ở tại Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3 (đợt 1,2) thực hiện theo thiết kế mẫu thống nhất của Dự án (Có thiết kế mẫu nhà tham khảo kèm theo), Trung tâm Phát triển quỹ đất sẽ bàn giao hồ sơ thiết kế kiến trúc mẫu đã được phê duyệt cho các đối tượng trúng đấu giá.

8. Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM, BƯỚC GIÁ, TIỀN ĐẶT TRƯỚC ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

Mức giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất căn cứ theo Quyết định số 1377/QĐ-UBND ngày 07/6/2019 của UBND tỉnh về việc quy định giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3 (đợt 1,2,3); cụ thể như sau:

TT

Ký hiệu

lô đất

Tờ

TB

ĐĐC số

Địa chỉ

lô đất

Diện tích (m2/lô)

Vị trí lô đất,

loại đường

Mức giá

cụ thể (đ/m2)

Mức giá

khởi điểm

(đ/lô)

Bước giá (đ/lô)

Tiền đặt trước

(đ/lô)

I

Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3 (đợt 1)

1

37

16

Xã Thủy Thanh

283,53

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 18,5 m và 15,5 m

16.200.000

4.593.186.000

200.000.000

689.000.000

2

38

16

Xã Thủy Thanh

185,37

Vị trí 1, mặt đường

quy hoạch 18,5 m

15.500.000

2.873.235.000

100.000.000

431.000.000

3

39

16

Xã Thủy Thanh

185,52

Vị trí 1, mặt đường

quy hoạch 18,5 m

15.500.000

2.875.560.000

100.000.000

431.000.000

4

40

16

Xã Thủy Thanh

283,16

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 18,5 m và 12 m

16.150.000

4.573.034.000

200.000.000

686.000.000

5

47

16

Xã Thủy Thanh

285,06

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 18,5 m và 12 m

16.150.000

4.603.719.000

200.000.000

691.000.000

6

323

5

Phường

Thuỷ Dương

280,29

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 15,5 m và 15,5 m

15.200.000

4.260.408.000

200.000.000

639.000.000

7

324

5

Phường

Thuỷ Dương

184,01

Vị trí 1, mặt đường

quy hoạch 15,5 m

14.500.000

2.668.145.000

100.000.000

400.000.000

8

325

5

Phường

Thuỷ Dương

183,65

Vị trí 1, mặt đường

quy hoạch 15,5 m

14.500.000

2.662.925.000

100.000.000

399.000.000

9

326

5

Phường

Thuỷ Dương

281,15

Vị trí1, hai mặt đường quy hoạch 15,5 m và 12 m

15.150.000

4.259.422.500

200.000.000

639.000.000

10

351

5

Phường

Thuỷ Dương

289,56

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 15,5 m và 12 m

15.150.000

4.386.834.000

200.000.000

658.000.000

11

352

5

Phường

Thuỷ Dương

184,42

Vị trí 1, mặt đường

quy hoạch 15,5 m

14.500.000

2.674.090.000

100.000.000

401.000.000

12

353

5

Phường

Thuỷ Dương

184,06

Vị trí 1, mặt đường

quy hoạch 15,5 m

14.500.000

2.668.870.000

100.000.000

400.000.000

13

354

5

Phường

Thuỷ Dương

284,82

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 18,5 m và 15,5 m

16.200.000

4.614.084.000

200.000.000

692.000.000

II

Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3 (đợt 2)

14

372

1

Phường

Thuỷ Dương

277,81

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 18,5 m và 15,5 m

16.200.000

4.500.522.000

200.000.000

675.070.000

15

373

1

Phường

Thuỷ Dương

182,30

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 15,5 m

14.500.000

2.643.350.000

130.000.000

396.500.000

16

375

1

Phường

Thuỷ Dương

278,15

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 15,5 m và 12 m

15.150.000

4.213.972.500

200.000.000

632.090.000

17

514

5

Phường

Thuỷ Dương

282,77

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 15,5 m và 12 m

15.150.000

4.283.965.500

200.000.000

642.590.000

18

517

5

Phường

Thuỷ Dương

283,68

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 15,5 m và 15,5 m

15.200.000

4.311.936.000

200.000.000

646.790.000

19

939

12

Xã Thủy Thanh

290,79

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 18,5 m và 12 m

16.150.000

4.696.258.500

200.000.000

704.430.000

20

942

12

Xã Thủy Thanh

283,53

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 18,5 m và 12 m

16.150.000

4.579.009.500

200.000.000

686.850.000

III

Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3 (đợt 3)

21

908

12

Xã Thủy Thanh

230,79

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

13.500.000

3.115.665.000

150.000.000

467.000.000

22

911

12

Xã Thủy Thanh

206,08

Vị trí 1, mặt đường quy

hoạch 12 m

13.500.000

2.782.080.000

130.000.000

417.000.000

23

912

12

Xã Thủy Thanh

210,95

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

13.500.000

2.847.825.000

130.000.000

427.000.000

24

913

12

Xã Thủy Thanh

215,83

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

13.500.000

2.913.705.000

130.000.000

437.000.000

25

914

12

Xã Thủy Thanh

220,71

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

13.500.000

2.979.585.000

130.000.000

447.000.000

26

915

12

Xã Thủy Thanh

225,59

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

13.500.000

3.045.465.000

150.000.000

457.000.000

27

916

12

Xã Thủy Thanh

230,46

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

13.500.000

3.111.210.000

150.000.000

467.000.000

28

918

12

Xã Thủy Thanh

209,06

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

15.500.000

3.240.430.000

150.000.000

486.000.000

29

919

12

Xã Thủy Thanh

196,38

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

15.500.000

3.043.890.000

150.000.000

457.000.000

30

920

12

Xã Thủy Thanh

201,34

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

15.500.000

3.120.770.000

150.000.000

468.000.000

31

921

12

Xã Thủy Thanh

206,32

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

15.500.000

3.197.960.000

150.000.000

480.000.000

32

922

12

Xã Thủy Thanh

211,28

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

15.500.000

3.274.840.000

150.000.000

491.000.000

33

923

12

Xã Thủy Thanh

216,25

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

15.500.000

3.351.875.000

150.000.000

503.000.000

34

924

12

Xã Thủy Thanh

221,22

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

15.500.000

3.428.910.000

150.000.000

514.000.000

35

925

12

Xã Thủy Thanh

226,19

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 18,5 m

15.500.000

3.505.945.000

150.000.000

526.000.000

TỔNG

8.202,08

123.902.681.500

18.584.320.000

Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác; người trúng đấu giá khi nộp tiền sử dụng đất vào Ngân sách Nhà nước cùng với thực hiện nộp lệ phí trước bạ về đất theo mức giá trúng đấu và tỷ lệ quy định.

Bước giá: Tính cho một vòng đấu/lô đất kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi.

II. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

Hộ gia đình, cá nhân không thuộc trường hợp tại khoản 4 Điều 38 của Luật đấu giá 2016.

Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

III. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục II nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có Đơn đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu do công ty phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

IV. TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ: 500.000 đồng/hồ sơ/lô.

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 03/03/2020 tại Khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3 (đợt 1,2,3), phường Thủy Dương và xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 03/03/2020 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị và Trung tâm phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên và môi trường.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

4. Thời gian mua và nộp hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 03/03/2020 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 03/03/2020 cho đến 17h00 ngày 05/03/2020 (Tiền đặt trước phải được xác nhận báo có trong tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị)

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

- Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản: 0161001697979 tại Ngân hàng TMCP ngoại thương VN – CN Huế.

- Số tài khoản 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 00 ngày 06/03/2020

Địa điểm tổ chức đấu giá: tại hội trường Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - Tầng 7, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế.

VII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

VIII. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh TT Huế. Số 24 đường Lê Lợi, TP Huế. ĐT: 0234.3898926. Website: batdongsan.thuathienhue.gov.vn.

- Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895.995, Website:chuoigiatri.com.vn