(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng thông báo đấu giá tài sản do Trung tâm Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn ủy quyền vào ngày 31/3/2021 như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng

Địa chỉ: Số 33 Trần Đăng Ninh, Khối 1, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Số điện thoại: 0911303266

Tên Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ: Số 120 đường Ba Sơn, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 31/3/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:30 26/03/2021

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 30/03/2021

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 09/03/2021 - 17:00 26/03/2021

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo Thông báo đấu giá tài sản và Quy chế cuộc đấu giá đến đăng ký mua hồ sơ và nộp hồ sơ tại Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng (Tầng 2 Số 33 Trần Đăng Ninh, khối 1, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:00 31/03/2021

Địa điểm: Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng (Tầng 02 Số 33 Trần Đăng Ninh, khối 1, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn)