(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/11/2020 do Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên ủy quyền như sau:

Căn cứ Quyết định số 3364/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của cơ sở hoạt động sự nghiệp (cơ sở cũ) của Bến xe khách Thái Nguyên tại số 403 đường Lương Ngọc Quyến, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên.

Căn cứ Quyết định số 3411/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt giá khởi điểm để bán đấu giá tài sản trên đất, giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất là cơ sở hoạt động sự nghiệp (cơ sở cũ) của Bến xe khách Thái Nguyên tại số 403, đường Lương Ngọc Quyến, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên,

1- Tên địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá:

- Tên của tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên, địa chỉ: Số 7, đường Cách mạng Tháng Tám, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên

- Tên của tổ chức có tài sản đấu giá: Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên, địa chỉ: phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên

2- Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Từ 14h00 ngày 27/11/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên

3- Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất là cơ sở hoạt động sự nghiệp (cơ sở cũ) của Bến xe khách Thái Nguyên tại số 403, đường Lương Ngọc Quyến, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên cụ thể:

- Quyền sử dụng đất diện tích: 277,3m2 thuộc thửa đất số 1, tờ bản đồ số 36 được Sở Tài Nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CE901115, cấp ngày 16/3/2017.

- Tài sản gắn liền với đất: Nhà làm việc 6 tầng, diện tích sàn nhà sử dụng: 1.536 m2.

4- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 17.020.000.000 đ (Mười bảy tỷ không trăm hai mươi triệu đồng); Tiền đặt trước: 2.553.000.000 đ (Hai tỷ năm trăm năm mươi ba triệu đồng)

5- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 09/11/2020 đến ngày 24/11/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên.

- Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

+Hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện đăng ký tham gia đấu giá theo quy định pháp luật.

+Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn đăng ký. 01 bộ hồ sơ đấu giá gồm: Đơn đăng ký tham gia đấu giá, phiếu trả giá theo mẫu của Trung tâm, bản sao CMTND hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

+Nộp tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước trong thời hạn thông báo.