(BĐT) - Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá số: 132/2019/HĐDVĐGTS, ngày 03/12/2019 giữa phòng Tư Pháp huyện Đức Cơ (bên có tài sản đấu giá) và Doanh nghiệp Đấu Giá tư nhân Đại Phát (đơn vị tổ chức đấu giá tài sản) về việc đấu giá tài sản quyền sử dụng đất tại các khu quy hoạch trên địa bàn huyện Đức Cơ. Doanh nghiệp Đấu Giá tư nhân Đại Phát thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 26/12/2019 như sau:

1. Tên tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất

- Tổng số lô đất bán đấu giá: 19 lô (kèm theo danh sách chi tiết)

- Tổng diện tích đất bán đấu giá: 3.896,3 m2

- Tổng giá trị khởi điểm bán đấu giá: 3.232.935.000đ (Bằng chữ: Ba tỷ hai trăm ba mươi hai triệu chín trăm ba mươi lăm ngàn đồng). Cụ thể: 

TT

Vị trí, địa điểm

lô đất đấu giá

Loại đất

đấu giá

số lô đấtđấu giá

diện tích đất đấu giá (m2)

Giá khởi điểm (đ)

1

2

3

4

5

6

I

Xã Ia Dom (Quốc lộ 19, thôn Ia Mút)

1.1

Đường Quốc Lộ 08, thôn Ia Mút, Xã Ia Dom (Khu D)

Đất ở nông thôn

08 Lô (Từ lô D1, Lô D2; và từ Lô D09 đến Lô D13; Lô D15)

1.470,3

1.837.875.000

1.2

Đường Quốc Lộ 19, thôn Ia Mút, Xã Ia Dom (Khu F)

Đất ở nông thôn

03 Lô (Từ Lô F4 đến Lô F6)

522

652.500.000

II

Xã Ia Din: Đường đi xã Ia Lang

2.1

Khu B, Làng Yít Tú, xã Ia Din

Đất ở nông thôn

08 Lô (Lô B8 và từ Lô B17 đến Lô B23)

1.904

742.560.000

2. Nguồn gốc: Quyền sử dụng đất do nhà nước quản lý;

3. Hình thức giao đất, loại đất giao, thời hạn giao và hình thức thu tiền:

Hình thức giao đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá; Loại đất đấu giá: Đất ở nông thôn; Thời hạn giao đất: Lâu dài; Hình thức thu tiền: thu tiền một lần.

4. Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm của mỗi lô đất.

5. Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 23/12/2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 25/12/2019 (trong giờ hành chính).

6. Thời gian nhận và nộp phiếu trả giá đấu giá: Ngày 23/12/2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 25/12/2019 tại Phòng Tư Pháp huyện Đức Cơ (trong giờ hành chính)

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Giá khởi điểm từ 200 triệu đồng trở xuống là 100.000 đồng/hồ sơ; Từ 200 triệu đến 500 triệu đồng là 200.000 đồng/hồ sơ;

8. Thời gian xem tài sản: Từ ngày 04/12/2019 đến 11 giờ ngày 23/12/2019

Địa điểm xem tài sản: Khách hàng tham gia đấu giá phải trực tiếp xem tài sản bán đấu giá theo thông báo công khai đến trước ngày mở cuộc bán đấu giá. Xem thực tế tại nơi có lô đất đấu giá và hồ sơ công khai các lô đất đấu giá tại:

+ Phòng Tư Pháp huyện Đức Cơ. Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, Gia Lai

+ Trụ sở UBND Thị trấn Chư Ty, xã Ia Dom, xã Ia Nan, xã Ia Kriêng, xã Ia Din

+ Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát. Địa chỉ: 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, TP. Pleiku, Gia Lai.

9. Thời gian bán, nhận, kết thúc hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 04/12/2019 đến 16 giờ 00 ngày 23/12/2019 (trong giờ hành chính).

10.Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đơn đăng đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định. Trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá.

11. Ngày công bố giá đấu giá: Lúc 8 giờ 00 phút, ngày 26/12/2019

12.Địa điểm đấu giá (dự kiến): Tại Hội trường UBND thị trấn Chư Ty huyện Đức Cơ.

13. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp;

14. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

15.Địa điểm bán hồ sơ, bỏ phiếu trả giá tại hai nơi: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát, Phòng Tư Pháp huyện Đức Cơ.

16. Thông tin liên hệ (để đăng ký và biết xem chi tiết):

Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát số 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. ĐT: 02693.887.339;

Phòng Tư Pháp huyện Đức Cơ. 

DANH SÁCH CÁC LÔ ĐẤT ĐẤU, GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI CÁC XÃ IA DIN, IA DOM HUYỆN ĐỨC CƠ NĂM 2019

(Kèm theo Thông báo đấu giá số: 132/TBĐGTS ngày 03 tháng 12 năm 2019 của Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát) 

Số TT

Tên đường

Lô đất số

Kích thước lô

Diện tích (m2)

Loại đất

Loại đường, vị trí, khu vực

Giá khởi điểm (Đồng)/Lô

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

8

9

I.Xã Ia Dom; Quốc lộ 19, thôn Ia Mút

1.992,3

2.490.375.000

A.Khu D, Xã Ia Dom(Quốc Lộ 19, thôn Ia Mút)

1

Đường Quốc lộ 19 (Khu D)

D1

8,7 x 29

252,3

Đất ở NT

VT2-KV1

315.375.000

2

Đường Quốc lộ 19 (Khu D)

D2

6 x 29

174

Đất ở NT

VT2-KV1

217.500.000

3

Đường Quốc lộ 19 (Khu D)

D9

6 x 29

174

Đất ở NT

VT2-KV1

217.500.000

4

Đường Quốc lộ 19 (Khu D)

D10

6 x 29

174

Đất ở NT

VT2-KV1

217.500.000

5

Đường Quốc lộ 19 (Khu D)

D11

6 x 29

174

Đất ở NT

VT2-KV1

217.500.000

6

Đường Quốc lộ 19 (Khu D)

D12

6 x 29

174

Đất ở NT

VT2-KV1

217.500.000

7

Đường Quốc lộ 19 (Khu D)

D13

6 x 29

174

Đất ở NT

VT2-KV1

217.500.000

8

Đường Quốc lộ 19 (Khu D)

D15

6 x 29

174

Đất ở NT

VT2-KV1

217.500.000

Cộng Khu D

08 lô

1.470,3

1.837.875.000

B.Khu F, Xã Ia Dom(Quốc Lộ 19, thôn Ia Mút)

9

Đường Quốc lộ 19 ( Khu F)

F4

6 x 29

174

Đất ở NT

VT2-KV1

217.500.000

10

Đường Quốc lộ 19 ( Khu F)

F5

6 x29

174

Đất ở NT

VT2-KV1

217.500.000

11

Đường Quốc lộ 19 ( Khu F)

F6

6 x 29

174

Đất ở NT

VT2-KV1

217.500.000

Cộng Khu F

3 lô

522

652.500.000

II.Khu B, Xã Ia Din (Làng Yit Tú)

1.904

742.560.000

12

Khu B; làng Yit Tú

B8

7 x 34

238

Đất ở NT

VT3-KV1

92.820.000

13

Khu B; làng Yit Tú

B17

7 x 34

238

Đất ở NT

VT3-KV1

92.820.000

14

Khu B; làng Yit Tú

B18

7 x 34

238

Đất ở NT

VT3-KV1

92.820.000

15

Khu B; làng Yit Tú

B19

7 x 34

238

Đất ở NT

VT3-KV1

92.820.000

16

Khu B; làng Yit Tú

B20

7 x 34

238

Đất ở NT

VT3-KV1

92.820.000

17

Khu B; làng Yit Tú

B21

7 x 34

238

Đất ở NT

VT3-KV1

92.820.000

18

Khu B; làng Yit Tú

B22

7 x 34

238

Đất ở NT

VT3-KV1

92.820.000

19

Khu B; làng Yit Tú

B23

7 x 34

238

Đất ở NT

VT3-KV1

92.820.000

Cộng

8 lô

1.904

742.560.000

Tổng cộng các lô bán đấu giá

19 lô

3.896,3

3.232.935.000