(BĐT) - Công ty đấu giá Hợp danh Đông Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 21/7/2020 do Sở Tài chính tỉnh Long An ủy quyền như sau:

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 11/2020/HĐDV-ĐGTS ngày 29/6/2020 giữa Sở Tài chính tỉnh Long An và Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam.

Người có tài sản đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Long An. Địa chỉ: Số 57, Trương Định, phường 1, TP.Tân An, tỉnh Long An

1. Tài sản đấu giá:

Tài sản 1: Tài sản trên đất và quyền sử dụng đất trụ sở làm việc cũ của Hội Luật gia tỉnh. Nơi có tài sản: số 29, Trương Công Xưởng, phường 1, Tp Tân An, tỉnh Long An.

Tài sản 2: Tài sản trên đất và quyền sử dụng đất trụ sở làm việc Phòng Công chứng số 1 cũ. Nơi có tài sản: Nguyễn Đình Chiểu, Khu phố 3, phường 3, Tp Tân An, tỉnh Long An.

2. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá:

- Nguồn gốc:

Tài sản 1 được Sở Tài chính tỉnh Long An đưa ra đấu giá theo Quyết định số 608/QĐ-UBND ngày 27/02/2020 của UBND tỉnh Long An về việc bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất trụ sở làm việc cũ của Hội Luật gia.

Tài sản 2 được Sở Tài chính tỉnh Long An đưa ra đấu giá theo Quyết định số 4201/QĐ-UBND ngày 13/11/2019 của UBND tỉnh Long An về việc bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất trụ sở làm việc của Phòng Công chứng số 1 cũ.

- Tình trạng pháp lý: Quyền sử dụng đất đưa ra đấu giá theo các văn bản pháp lý sau:

Quyết định số 3715/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất của Hội Luật gia tỉnh Long An;

Quyết định số 608/QĐ-UBND ngày 27/02/2020 của UBND tỉnh Long An về việc bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất trụ sở làm việc cũ của Hội Luật gia;

Quyết định số 1864/QĐ-UBND ngày 04/6/2020 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt giá khởi điểm để bán đấu giá tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất trụ sở làm việc cũ của Hội Luật gia tỉnh;

Quyết định số 3719/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất của Phòng Công chứng số 1 tỉnh Long An;

Quyết định số 4201/QĐ-UBND ngày 13/11/2019 của UBND tỉnh Long An về việc bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất trụ sở làm việc của Phòng Công chứng số 1 cũ;

Quyết định số 1387/QĐ-UBND ngày 21/4/2020 của UBND tỉnh Long An về việc điều chỉnh Quyết định số 4201/QĐ-UBND ngày 13/11/2019 của UBND tỉnh;

Quyết định số 1865/QĐ-UBND ngày 04/6/2020 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt giá khởi điểm để bán đấu giá tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất trụ sở làm việc Phòng Công chứng số 1 cũ;

Quyết định số 2616/QĐ-STC ngày 22/6/2020 của Sở Tài chính về việc phê duyệt kết quả lựa chọn tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá tài sản;

Mảnh Trích đo địa chính 10-2019 được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An duyệt ngày 18/12/2019;

Mảnh Trích đo địa chính 01-2019 được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An duyệt ngày 18/10/2019.

3. Đặc điểm tài sản:

3.1. Tài sản 1

Thông tin về quyền sử dụng đất:

Vị trí, nguồn gốc và diện tích:

- Vị trí: Quyền sử dụng đất thuộc thửa số 102, tờ bản đồ số 7, loại đất ở đô thị. (Theo Mảnh Trích đo địa chính số 10-2019 được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An duyệt ngày 18/12/2019).

- Diện tích khu đất: Theo Quyết định số 3715/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh Long An, quyền sử dụng đất có diện tích 71,9m2. Qua đo đạc lại, diện tích thực tế của thửa đất là 67,8m2 (giảm 4,1m2 so với diện tích theo quyết định thu hồi đất).

- Mục đích sử dụng đất để chuyển nhượng quyền sử dụng đất: Đất ở đô thị.

Công trình xây dựng trên đất

Nhà làm việc

Diện tích xây dựng: 143m2

Diện tích sàn sử dụng: 143m2

Tỷ lệ chất lượng còn lại: 43%.

c. Nơi có tài sản: số 29, Trương Công Xưởng, phường 1, Tp Tân An, tỉnh Long An.

3.2. Tài sản 2:

Thông tin về quyền sử dụng đất:

Vị trí, nguồn gốc và diện tích:

- Vị trí: Quyền sử dụng đất thuộc thửa số 141, tờ bản đồ số 1-24a, loại đất ở đô thị.

- Diện tích khu đất: Theo Quyết định số 3715/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh Long An và Mảnh Trích đo địa chính số 01-2019 được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An duyệt ngày 18/10/2019, quyền sử dụng đất có diện tích 396m2.

- Mục đích sử dụng đất để chuyển nhượng quyền sử dụng đất: Đất ở đô thị.

Công trình xây dựng trên đất

Nhà làm việc

Diện tích xây dựng: 339,33m2

Diện tích sàn sử dụng: 339,33m2

Tỷ lệ chất lượng còn lại: 65%.

c. Nơi có tài sản: Nguyễn Đình Chiểu, Khu phố 3, phường 3, Tp Tân An, tỉnh Long An.

4. Giá khởi điểm, tiền đặt trước của tài sản đấu giá:

4.1. Tài sản 1:

- Quyền sử dụng đất diện tích 67,8m2 thửa số 102, tờ bản đồ số 7, loại đất ở đô thị. Giá khởi điểm: 3.229.585.000 đồng.

- Công trình xây dựng trên đất – Nhà ở tập thể. Giá khởi điểm: 376.872.000 đồng.

Tổng giá khởi điểm tài sản 1: 3.606.457.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, sáu trăm lẻ sáu triệu, bốn trăm năm mươi bảy ngàn đồng).

Giá tài sản chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí các chi phí khác nếu có.

- Tiền đặt trước (20%): 721.291.400 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm hai mươi mốt triệu, hai trăm chín mươi mốt ngàn, bốn trăm đồng).

4.2. Tài sản 2:

- Quyền sử dụng đất diện tích 396m2 thửa số 141, tờ bản đồ số 1-24a, loại đất ở đô thị. Giá khởi điểm: 16.685.460.000 đồng.

- Công trình xây dựng trên đất – Nhà làm việc. Giá khởi điểm: 1.351.840.000 đồng.

Tổng giá khởi điểm tài sản 2: 18.037.300.000 đồng (Bằng chữ: Mười tám tỷ, không trăm ba mươi bảy triệu, ba trăm ngàn đồng).

Giá tài sản chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí các chi phí khác nếu có.

- Tiền đặt trước (20%): 3.607.460.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, sáu trăm lẻ bảy triệu, bốn trăm sáu mươi ngàn đồng).

4.3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đ (Năm trăm ngàn đồng)/01 hồ sơ/ 01 tài sản.

5. Thời hạn, địa điểm tham khảo, đăng ký, nộp hồ sơ và nộp phiếu trả giá:

- Thời hạn: từ ngày ra Thông báo đến 10h00 ngày 18/7/2020.

- Địa điểm: Tại Công ty Đấu Giá hợp danh Đông Nam.

Địa chỉ: 188 Hùng Vương, phường 6, Tp Tân An, Long An hoặc 158/1A Nguyễn Sơn, phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 088.815.4369 – 088.816.4369

6. Thời hạn xem tài sản: từ ngày ra Thông báo đến 16h00 ngày 17/7/2020 (Trong giờ làm việc hành chính, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ các ngày lễ tết theo quy định).

Địa điểm xem tài sản: Tại nơi có tài sản.

7. Thời hạn nộp tiền đặt trước: từ 08h00 ngày 16/7/2020 đến 16h30 ngày 17/7/2020 và từ 08h00 đến 16h30 ngày 20/7/2020.

- Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng chuyển khoản vào số tài khoản sau của Công ty Đấu Giá hợp danh Đông Nam:

+ Tên tài khoản: Công ty đấu giá Hợp danh Đông Nam.

+ Số tài khoản: 060189097770 tại Ngân Hàng Sacombank – Chi Nhánh Thủ Đức.

8. Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá và công bố giá: vào lúc 09h00 ngày 21/7/2020.

9. Địa điểm dự kiến tổ chức đấu giá và công bố trả giá: Tại Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam – Chi nhánh Long An. Địa chỉ: 188 Hùng Vương, phường 6, Tp Tân An, Long An

10. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính được tham gia đăng ký ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016. Nếu khách hàng tham gia đấu giá không cung cấp đầy đủ chứng từ đã nộp tiền đặt trước đúng thời hạn theo quy định là từ ngày 16/7/2020, ngày 17/7/2020 và ngày 20/7/2020 (trong giờ hành chính) thì sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá

11. Người có tài sản đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Long An

Địa chỉ: Số 57, đường Trương Định, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

12. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

Hình thức đấu giá: Đấu giá kết hợp hai hình thức tại cuộc đấu giá: đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín gián tiếp khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá (không được thấp hơn giá khởi điểm + thêm ít nhất 1 bước giá) (vòng 1) và trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá (từ vòng 2).

Tại cuộc đấu giá, vòng 1: sau khi mở phong bì đựng phiếu trả giá, chọn ra phiếu trả giá hợp lệ để đấu giá tiếp vòng 2 (nếu có), cụ thể:

- Nếu chỉ có 1 phiếu trả giá hợp lệ, đấu giá viên công bố không bán tài sản (tổ chức đấu giá lại);

- Nếu có 2 phiếu trả giá hợp lệ thì chọn 2 phiếu đó được tiếp tục tham gia đấu giá từ vòng thứ 2 trở đi bằng hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá;

- Nếu có từ 3 phiếu trả giá hợp lệ trở lên thì chọn các phiếu có giá trả cao thứ 1, 2 , 3 tiếp tục tham gia đấu giá từ vòng thứ 2 trở đi bằng hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

Đấu giá viên nhắc lại giá khởi điểm của vòng 2 (là giá cao nhất đã trả ở vòng 1).

Phương thức đấu giá: phương thức trả giá lên.

(Người mua trúng đấu giá tự liên hệ làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, thực hiện các nghĩa vụ tài chính phát sinh liên quan đến việc chuyển nhượng sang tên đối với tài sản mua trúng đấu giá).