(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với 03 thửa đất số 143 đến thửa đất số 145 (tách từ thửa 94), thuộc tờ bản đồ địa chính số 46, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận do Phòng Tài chính-Kế hoạch thành phố Phan Rang-Tháp Chàm quản lý vào ngày 2/12/2020 như sau:

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với 03 thửa đất số 143 đến thửa đất số 145 (tách từ thửa 94), thuộc tờ bản đồ địa chính số 46, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, cụ thể như sau:

a) Thửa đất số 143 (tách từ thửa 94):

Thửa đất vị trí mặt tiền đường Hải Thượng Lãn Ông.

Diện tích: 100 m2 (theo Trích lục bản đồ địa chính số 1020/VPĐKĐĐNT-CNPRTC ngày 04/3/2020 của Văn phòng đăng ký đất đai Ninh Thuận-Chi nhánh Phan Rang-Tháp Chàm).

Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị.

Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

b) Thửa đất số 144 (tách từ thửa 94):

Thửa đất vị trí mặt tiền đường Hải Thượng Lãn Ông.

Diện tích: 100 m2 (theo Trích lục bản đồ địa chính số 1021/VPĐKĐĐNT-CNPRTC ngày 04/3/2020 của Văn phòng đăng ký đất đai Ninh Thuận-Chi nhánh Phan Rang-Tháp Chàm).

Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị.

Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

c) Thửa đất số 145 (tách từ thửa 94):

Thửa đất vị trí mặt tiền đường Hải Thượng Lãn Ông.

Diện tích: 98,70 m2 (theo Trích lục bản đồ địa chính số 1022/VPĐKĐĐNT-CNPRTC ngày 04/3/2020 của Văn phòng đăng ký đất đai Ninh Thuận-Chi nhánh Phan Rang-Tháp Chàm).

Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị.

Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

2. Giá khởi điểm của tài sản:

a) Thửa đất số 143: 100 m2 x 17.540.000 đồng/m2 = 1.754.000.000 đồng (Một tỷ bảy trăm năm mươi bốn triệu đồng).

b) Thửa đất số 144: 100 m2 x 17.540.000 đồng/m2 = 1.754.000.000 đồng (Một tỷ bảy trăm năm mươi bốn triệu đồng).

c) Thửa đất số 145: 98,70 m2 x 19.294.000 đồng/m2 = 1.904.317.800 đồng (Một tỷ chín trăm lẻ bốn triệu ba trăm mười bảy ngàn tám trăm đồng).

Giá trên chưa bao gồm thuế và phí, lệ phí khác (nếu có).

3. Bước giá:

a) Thửa đất số 143: 53.000.000 đồng (Năm mươi ba triệu đồng).

b) Thửa đất số 144: 53.000.000 đồng (Năm mươi ba triệu đồng).

c) Thửa đất số 145: 58.000.000 đồng (Năm mươi tám triệu đồng).

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước

a) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/bộ/thửa đất.

b) Tiền đặt trước:

- Thửa đất số 143: 350.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi triệu đồng).

- Thửa đất số 144: 350.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi triệu đồng).

- Thửa đất số 145: 380.000.000 đồng (Ba trăm tám mươi triệu đồng).

Tiền đặt trước nộp vào tài khoản số 61510000005608 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Ninh Thuận hoặc tài khoản số 4900201008420 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận (từ 7 giờ 30 phút đến trước 16 giờ 30 phút ngày 30/11/2020).

5. Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày 11/11/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 30/11/2020 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Địa chỉ: Số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

6. Thời gian và địa điểm xem tài sản: ngày 26/11/2020 và ngày 27/11/2020 trong giờ hành chính tại nơi có tài sản tọa lạc (143 đến thửa đất số 145, thuộc tờ bản đồ địa chính số 46, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

a) Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 11/11/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 30/11/2020 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận.

b) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (mẫu do Trung tâm phát hành);

- Giấy CMND và Sổ hộ khẩu của người tham gia đấu giá (bản photocopy); kèm theo bản gốc để đối chiếu.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nếu là doanh nghiệp (bản sao có chứng thực);

- Chứng từ nộp tiền đặt trước, biên lai thu tiền bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (photocopy);

- Phiếu trả giá đã ghi đầy đủ thông tin, ghi rõ giá muốn trả bằng số và bằng chữ, ký tên trong phiếu trả giá, bỏ vào phong bì đựng phiếu và ký tên tại các mép dán của phong bì đựng phiếu trả giá.

- Giấy uỷ quyền (nếu uỷ quyền) cho người khác thay mình tham gia đấu giá (có chứng thực của cơ quan tổ chức có thẩm quyền, nộp trước khi tổ chức cuộc đấu giá).

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, phiếu trả giá

8.1. Hình thức đấu giá: Đấu từng thửa đất. Đấu giá kết hợp hai hình thức trong một cuộc đấu giá (Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp kết hợp với đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá), cụ thể như sau:

a) Vòng 1: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Khi đăng ký tham gia đấu giá tài sản, người tham gia đấu giá được nhận Phiếu trả giá, hướng dẫn về cách ghi phiếu, thời hạn nộp phiếu trả giá và buổi công bố giá trả; được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản giới thiệu về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá đấu giá, giải thích Quy chế cuộc đấu giá, trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá và các nội dung khác theo quy chế cuộc đấu giá.

- Phiếu trả giá mua tài sản đấu giá: Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá phải được bọc bằng chất liệu bảo mật, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu. Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính hoặc được nộp trực tiếp và được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản bỏ vào thùng phiếu dưới sự giám sát của người có tài sản đấu giá. Thùng phiếu được niêm phong ngay khi hết thời hạn nhận phiếu với sự tham gia ký niêm phong thùng phiếu của người có tài sản đấu giá và sự chứng kiến của đại diện các cơ quan có liên quan (theo đề nghị của người có tài sản đấu giá).

- Trường hợp có 01 người tham gia đấu giá sẽ không tổ chức cuộc đấu giá.

b) Vòng 2: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

- Sau khi có kết quả kiểm phiếu trả giá và công bố giá trả của từng phiếu trả giá ở vòng đấu giá gián tiếp, sẽ chọn ra 03 người tham gia đấu giá có giá trả cao nhất để tiếp tục đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (đấu nhiều vòng đến khi còn 01 người trả giá cao nhất).

- Cách thức chọn ra 03 người có phiếu trả giá cao nhất ở vòng đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp (trong trường hợp không đảm bảo số lượng người tham gia đấu giá ở vòng đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp) được quy định như sau:

+ Trường hợp thứ nhất: Có từ 02 đến 03 người tham gia đấu giá thì tất cả những người tham gia đấu giá này bắt buộc phải tiếp tục tham gia vào vòng Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

+ Trường hợp thứ hai: Có trên 03 người tham gia đấu giá, thì chọn ra 03 người tham gia đấu giá có giá trả cao nhất ở vòng đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp bắt buộc tham giá đấu giá ở vòng Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

8.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

8.3. Giá phải trả:

a) Giá phải trả của vòng đấu giá gián tiếp phải từ Giá khởi điểm + Bước giá trở lên. Ví dụ: Giá phải trả (Thửa đất số 143) = 1.754.000.000 đồng + 53.000.000 đồng trở lên.

b) Giá phải trả của vòng đấu giá trực tiếp tại cuộc đấu giá phải từ Giá khởi điểm + Bước giá trở lên.

c) Giá khởi điểm của vòng đấu giá trực tiếp tại cuộc đấu giá:

- Giá khởi điểm của vòng đấu giá trực tiếp tại cuộc đấu giá (trực tiếp vòng 1) là giá trả cao nhất của vòng đấu giá gián tiếp.

- Giá khởi điểm của vòng đấu giá trực tiếp tại cuộc đấu giá (trực tiếp vòng 2 trở đi) là giá trả cao nhất của vòng đấu giá liền kề trước đó.

Chi tiết xem tại Điều 10 Quy chế cuộc đấu giá số 466/QC-TTDVĐGTS ngày 10/11/2020.

9. Thời gian, địa điểm bỏ phiếu: từ ngày 11/11/2020 đến hết 16 giờ 30 phút ngày 30/11/2020 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận (Số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, Tp.Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

10. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

a) Thời gian tổ chức đấu giá (công bố giá trả và tổ chức đấu giá trực tiếp): vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 02/12/2020 (Chiều thứ tư).

b) Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận (Số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, Tp.Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

Địa chỉ liên hệ để biết thông tin chi tiết: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận (Số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, Tp.Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại: 0259.3838038). (kèm theo Quy chế cuộc đấu giá số 466/QC-TTDVĐGTS ngày 10/11/2020)