(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú thông báo đấu giá tài sản do UBND Bình Giang ủy quyền vào ngày 14/4/2021 như sau:
Ngày 14/4/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương ảnh 1