(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 13/4/2020 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Lục Yên ủy quyền như sau:

- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái - đường Trần Phú, phường Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

- Đơn vị có tài sản: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

- Tài sản đấu giá:

1. Quyền sử dụng Quỹ đất ở tại thôn Ngòi Thắm, xã Tô Mậu, huyện Lục Yên bao gồm 03 thửa, diện tích mỗi thửa từ: 614m2 đến 757m2; giá khởi điểm: Từ 110.520.000đ đến 136.260.000đ/ thửa.

2. Quyền sử dụng Quỹ đất ở tại thôn 8 (thôn Nà Chùa cũ), xã Mường Lai, huyện Lục Yên bao gồm 03 thửa, diện tích mỗi thửa từ: 121,8m2 đến 126,5m2; giá khởi điểm: Từ 329.875.000đ đến 342.925.000đ/ thửa.

3. Quyền sử dụng Quỹ đất ở tại thôn 11 (thôn 20 cũ), xã Mường Lai, huyện Lục Yên bao gồm 09 thửa, diện tích mỗi thửa từ: 128,3m2 đến 136,1m2; giá khởi điểm: Từ 107.772.000đ đến 114.324.000đ/ thửa.

4. Quyền sử dụng Quỹ đất ở tại thôn Đồng Tâm, xã Liễu Đô, huyện Lục Yên bao gồm 01 thửa, thửa đất số 588: diện tích 209m2 ; giá khởi điểm: 522.500.000đ/ thửa.

5. Quyền sử dụng Quỹ đất ở tại thôn Sơn Đông, xã Mai Sơn, huyện Lục Yên bao gồm 04 thửa, diện tích mỗi thửa từ: 116,4m2 đến 189,6m2; giá khởi điểm: Từ 187.704.000đ đến 360.387.500đ/ thửa.

6. Quyền sử dụng Quỹ đất ở tại tổ 2 và tổ 3, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên bao gồm 05 thửa, diện tích mỗi thửa từ: 112,2m2 đến 211,2m2; giá khởi điểm: Từ 762.960.000đ đến 1.372.800.000đ/ thửa.

7. Quyền sử dụng Quỹ đất ở tại tổ 11, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên bao gồm 02 thửa, diện tích mỗi thửa từ: 124,7m2 đến 125m2; giá khởi điểm: Từ 785.610.000đ đến 787.500.000đ/ thửa. (Giá khởi điểm của các thửa đất đấu giá chưa bao gồm các loại phí, lệ phí, người mua phải nộp các loại phí, lệ phí theo quy định).

- Xem tài sản: tại thực địa các thửa đất đấu giá.

- Thời gian, địa điểm mua hồ sơ đấu giá: Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái và Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Lục Yên, từ ngày 24/03/2020 đến 16h ngày 08/04/2020.

- Tiền mua hồ sơ: 100.000đ đến 500.000 /01 hồ sơ.

- Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của thửa đất đấu giá

- Hình thức đấu giá: Khách hàng trả giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ và nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái. Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Lục Yên vào các ngày 08, 09 và đến 16h ngày 10/04/2020.

- Điều kiện cách thức tham gia đấu giá: Cá nhân, hộ gia đình có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được tham gia đấu giá. Khi đến đăng ký phải có (bản phô tô) chứng minh thư nhân dân và sổ hộ khẩu.

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Bắt đầu vào hồi 8h30 ngày 13/04/2020 tại hội trường Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Lục Yên.

Mọi chi tiết xin liên hệ qua số điện thoại: 02163.856.699. 

BẢNG TỔNG HỢP CÁC THỬA ĐẤT ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Quỹ tại thôn Ngòi Thắm, xã Tô Mậu, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

STT

Địa chỉ thửa đất

Số thửa

Diện tích

Giá khởi điềm

Tiền đặt trước (đ)

Tiên hồ sơ

IV

QUỸ ĐẤT TẠI THÔN NGÒI THẮM, XÃ TÔ MẬU

1

Thôn Ngòi Thắm, xã Tô Mậu

168

614

110.520.000

22.104.000

100.000

2

Thôn Ngòi Thắm, xã Tô Mậu

169

757

136.260.000

27.252.000

100.000

3

Thôn Ngòi Thắm, xã Tô Mậu

170

694,6

125.028.000

25.005.600

100.000

Cộng

2.065,6

371.808.000

74.361.600

I

QUỸ ĐẤT TẠI THÔN 11 (THÔN 20 CŨ), XÃ MƯỜNG LAI

1

Quỹ đất tại thôn 11, xã Mường Lai

578

128,3

107.772.000

21.554.400

100.000

2

Quỹ đất tại thôn 11, xã Mường Lai

579

128,7

108.108.000

21.621.600

100.000

3

Quỹ đất tại thôn 11, xãMường Lai

581

128,9

108.276.000

21.655.200

100.000

4

Quỹ đất tại thôn 11, xã Mường Lai

187

128,4

107.856.000

21.571.200

100.000

5

Quỹ đất tại thôn 11, xã Mường Lai

316

131,8

110.712.000

22.142.400

100.000

6

Quỹ đất tại thôn 11, xã Mường Lai

317

131,8

110.712.000

22.142.400

100.000

7

Quỹ đất tại thôn 11, xã Mường Lai

318

136,1

114.324.000

22.864.800

100.000

8

Quỹ đất tại thôn 11, xã Mường Lai

327

132,8

111.552.000

22.310.400

100.000

879.312.000

175.862.400

II

QUỸ ĐẤT TẠI THÔN 8 (NÀ CHÙACŨ), XÃ MƯỜNG LAI

1

Quỹ đất tại thôn 8, xã Mường Lai

592

121,8

329.875.000

65.975.000

200.000

2

Quỹ đất tại thôn 8, xã Mường Lai

597

126,5

342.925.000

68.585.000

200.000

3

Quỹ đất tại thôn 8, xã Mường Lai

598

126,5

342.925.000

68.585.000

200.000

1.015.725.000

203.145.000

III

QUỸ ĐẤT TẠI THÔN ĐỒNG TÂM, XÃ LIỄU ĐÔ

1

Thông Đồng Tâm, xã Liễu Đô

588

209,0

522.500.000

104.500.000

200.000

522.500.000

104.500.000

IV

QUỸ ĐẤT TẠI THÔN SƠN ĐÔNG, XÃ MAI SƠN

1

Thôn sơn Đông, Xã Mai Sơn

887

116,4

335.420.000

67.084.000

200.000

2

Thôn sơn Đông, Xã Mai Sơn

883

158,5

355.437.500

71.087.500

200.000

3

Thôn sơn Đông, Xã Mai Sơn

884

162,1

360.387.500

72.077.500

200.000

4

Thôn sơn Đông, Xã Mai Sơn

877

189,6

187.704.000

37.540.800

100.000

1.238.949.000

247.789.800

V

QUỸ ĐẤT TẠI TỔ 2,3 TT YÊN THẾ

1

Tổ 2,3 TT Yên Thế

465

134,2

912.560.000

182.512.000

500.000

2

Tổ 2,3 TT Yên Thế

472

161,7

1.099.560.000

219.912.000

500.000

3

Tổ 2,3 TT Yên Thế

509

112,2

762.960.000

152.592.000

500.000

4

Tổ 2,3 TT Yên Thế

508

211,2

1.372.800.000

274.560.000

500.000

5

Tổ 2,3 TT Yên Thế

513

178,2

1.158.300.000

231.660.000

500.000

5.306.180.000

1.061.236.000

VI

QUỸ ĐẤT TẠI TỔ 11 TT YÊN THẾ

1

Tổ 11 TT Yên Thế

708

125,0

787.500.000

157.500.000

500.000

2

Tổ 11 TT Yên Thế

709

124,7

785.610.000

157.122.000

500.000

Cộng

1.573.110.000

314.622.000