(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 10/2/2020 do Bệnh viên đa khoa Bắc Ninh ủy quyền như sau:
Ngày 10/2/2020, đấu giá tài sản cố định và công cụ dụng cụ tại tỉnh Bắc Ninh ảnh 1
Ngày 10/2/2020, đấu giá tài sản cố định và công cụ dụng cụ tại tỉnh Bắc Ninh ảnh 2
Ngày 10/2/2020, đấu giá tài sản cố định và công cụ dụng cụ tại tỉnh Bắc Ninh ảnh 3
Ngày 10/2/2020, đấu giá tài sản cố định và công cụ dụng cụ tại tỉnh Bắc Ninh ảnh 4
Ngày 10/2/2020, đấu giá tài sản cố định và công cụ dụng cụ tại tỉnh Bắc Ninh ảnh 5
Ngày 10/2/2020, đấu giá tài sản cố định và công cụ dụng cụ tại tỉnh Bắc Ninh ảnh 6
Ngày 10/2/2020, đấu giá tài sản cố định và công cụ dụng cụ tại tỉnh Bắc Ninh ảnh 7
Ngày 10/2/2020, đấu giá tài sản cố định và công cụ dụng cụ tại tỉnh Bắc Ninh ảnh 8
Ngày 10/2/2020, đấu giá tài sản cố định và công cụ dụng cụ tại tỉnh Bắc Ninh ảnh 9
Ngày 10/2/2020, đấu giá tài sản cố định và công cụ dụng cụ tại tỉnh Bắc Ninh ảnh 10
Ngày 10/2/2020, đấu giá tài sản cố định và công cụ dụng cụ tại tỉnh Bắc Ninh ảnh 11