Ngày 8/7/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tuy Phong, tỉnh bình Thuận

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Thuận thông báo bán đấu giá tài sản lần 5 vào ngày 8/7/2019 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Tuy Phong ủy quyền như sau: