Ngày 7/6/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 7/6/2019 do Phòng Tài Chính - Kế hoạch huyện Văn Bàn ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai - Địa chỉ: Tổ 5, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Phòng Tài Chính - Kế hoạch huyện Văn Bàn - Địa chỉ: Tổ 8, thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

3. Tên tài sản, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá và bước giá quy định:

3.1. Tên tài sản đấu giá và giá khởi điểm: Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với 24 thửa đất tại xã Võ Lao và xã Hòa Mạc, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Cụ thể như sau:

- Loại đất: Đất ở chia lô; Thời hạn sử dụng: Lâu dài;     

- Chấp hành quy hoạch: Không được chia lô thửa đất; Chấp hành nghiêm túc quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3.1.1. Quyền sử dụng đất, số lượng 16 thửa tại đường Tỉnh lộ 151b thuộc xã Võ Lao, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai:

- Diện tích trung bình từ 125,0 m2 đến 137,9 m2/ thửa;

- Giá khởi điểm: 3.000.000 đồng /m2 (ba triệu đồng một mét vuông).

3.1.2. Quyền sử dụng đất, số lượng 08 thửa thuộc xã Hòa Mạc, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai:

- Diện tích trung bình từ 100,0 m2 đến 125,0 m2/ thửa);

a. Tại vị trí Quốc lộ 279 (có 05 thửa, từ thửa số 302 đến thửa số 306)

- Đối với thửa số 302, giá khởi điểm là: 3.000.000 đồng/m2;

- Đối với 04 thửa (thửa số 303 đến 306): 2.500.000 đồng/m2 ;

b. Tại vị trí nằm trên đường tỉnh lộ 151b (có 03 thửa, từ thửa số 299 đến thửa số 301) giá khởi điểm: 1.800.000 đồng/m2;

(Chi tiết về sơ đồ và diện tích từng thửa đất tham khảo tại Hồ sơ đấu giá)

3.2. Tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá và bước giá:

a. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: Thực hiện theo Điểm a, Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 48/2017/TT-BTC, ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.

b. Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của thửa đất đấu giá.

c. Bước giá:

- Đối với các thửa đất tại xã Võ Lao quy định bước giá là: 20 triệu đồng;

- Đối với các thửa đất tại xã Hòa Mạc quy định bước giá là:

+ Các thửa đất nằm trên Quốc lộ 279, bước giá: 10 triệu đồng;

+ Các thửa đất nằm trên đường tỉnh lộ 151b, bước giá: 05 triệu đồng.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 22/5/2019 đến ngày 24/5/2019, khách hàng liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai để được hướng dẫn.

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Từ ngày 16/5/2019 đến ngày 04/6/2019, trong giờ hành chính tại Phòng Nghiệp vụ tầng II, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai và Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Văn Bàn.

5. Thời gian, địa điểm nhận đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước và công bố giá:

- Thời gian nhận đăng ký tham gia đấu giá, hồ sơ gửi qua đường Bưu điện: Hạn cuối cùng đến 16 giờ 30 phút ngày 06/6/2019 (tính theo dấu đến của Bưu điện).

- Địa điểm nhận hồ sơ của Bưu điện: Tại Hội trường tầng 5, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

- Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 04/6/2019 đến ngày 06/6/2019, nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai - Tài khoản số: 8809201002621 tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Chi nhánh huyện Văn Bàn (TT. Khánh Yên, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai).

- Thời gian, địa điểm công bố giá: Vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 07/6/2019 tại Hội trường tầng 5, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

6. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mình tham gia đấu giá

7. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp gửi qua đường bưu điện;

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin liên hệ theo số điện thoại:

0214.3824. 914 - 0214.3663.168.