Ngày 31/10/2019, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 31/10/2019 do Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam Chi nhánh Gia Lai ủy quyền như sau: