Ngày 31/01/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lạng Sơn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 31/01/2019 do Trung tâm Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn ủy quyền như sau: