Ngày 28/12/2018, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Cao Bằng thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 28/12/2018 do Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng ủy quyền như sau:

Tài sản: Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất đối với khu đất Trụ sở Hội Cựu chiến binh (cũ) tại phố Xuân Trường, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

- Tổ chức có tài sản đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng;

Địa chỉ: Km5, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng;

Địa chỉ: Số nhà 040, phố Cũ, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

1. Tên tài sản, diện tích, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá: 

TT

Tên tài sản

Diện tích
(m
2)

Giá khởi điểm
(đồng)

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá
(đồng/hồsơ)

Tiền đặt trước
(đồng/hồsơ)

Bước giá
(đồng)

1

Quyền sử dụng đất

166

7.363.910.000

2

Tài sản trên đất (01 nhà xây, diện tích sử dụng 441 m2)

441

611.545.000

Tổng cộng (làm tròn)

7.975.000.000

500.000

500.000.000

50.000.000

- Tổng giá khởi điểm (làm tròn): 7.975.000.000 đồng (Bảy tỷ, chín trăm bảy mươi lăm triệu đồng chẵn).

- Địa chỉ thửa đất: Tại thửa đất số 148, tờ bản đồ số 9, phố Xuân Trường, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

- Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị;

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài;

- Hình thức giao đất: Nhà nước chuyển nhượng quyền sử dụng đất thông qua đấu giá;

- Nghĩa vụ nộp các loại phí làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi trúng đấu giá tại cơ quan có thẩm quyền do người mua được tài sản đấu giá thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

3. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nộp hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 10 tháng 12 năm 2018 đến hết ngày 25 tháng 12 năm 2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

5. Thời gian xem tài sản (trong giờ hành chính): Từ ngày 10 tháng 12 năm 2018 đến hết ngày 27 tháng 12 năm 2018, tại thửa đất phố Xuân Trường, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng.

6. Thời gian nộp tiền đặt trước (trong giờ hành chính): Từ ngày 25 tháng 12 năm 2018 đến hết ngày 27 tháng 12 năm 2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

7. Thời gian bỏ phiếu trả giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 25 tháng 12 năm 2018 đến hết ngày 27 tháng 12 năm 2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

8. Thời gian, địa điểm công bố kết quả đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 28 tháng 12 năm 2018; Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản; Địa chỉ: Số nhà 040 phố Cũ, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

9. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá đăng ký mua hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản trong thời hạn quy định trong Thông báo đấu giá, tuân thủ các điều kiện khi tham gia đấu giá theo quy định của Quy chế đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phát hành.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng; Điện thoại: 0206.3855032; Địa chỉ: Số nhà 040, phố Cũ, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng;