Ngày 27/6/2019, đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước tại tỉnh Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo bán đấu giá tài sản lần 3 vào ngày 27/6/2019 do Đội Quản lý thị trường số 4 ủy quyền như sau:

1. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá: (Do nước ngoài sản xuất): 

TT

Tên tài sản

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá (đồng)

Tỷ lệ chất lượng CL (%)

Thành tiền

(đồng)

1

Kềm hiệu SOLEX

Cái

20

14.600

280.000

2

Kềm hiệu CROSSMAN

Cái

10

14.000

140.000

3

Kềm hiệu HORSE

Cái

50

14.000

700.000

4

Kềm hiệu BERENT

Cái

50

12.000

600.000

5

Tuýp chữ T hiệu ROBEL

Cái

60

10.000

600.000

6

Mỏ lết hiệu DFJ

Cái

10

32.000

320.000

7

Mỏ lết hiệu LUXTOP

Cái

10

32.000

320.000

8

Cà lê (phi 8 đến phi 24) hiệu JETT

Bộ

10

70.000

700.000

9

Tô vít hiệu TOOLS

Cái

60

7.000

420.000

10

Tô vít hiệu SOLEX

Cái

60

7.000

420.000

11

Mũi khoan hiệu HOLESAW

Cái

18

3.000

54.000

Tổng cộng

4.554.000

Bằng chữ: Bốn triệu năm trăm năm mươi bốn ngàn đồng

2. Hồ sơ kèm theo tài sản: Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện hoặc tiêu huỷ tang vật vi phạm hành chính số: 0003884/QĐ-TTTHTV ngày 18/3/2019; Biên bản tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính số 0004527/BB-TTTVPT ngày 18/3/2019 của Đội Quản lý thị trường số 4 tỉnh Thừa Thiên Huế và Biên bản định giá tang vật, phương tiện số 09/BB-ĐGTV ngày 21/5/2019 (Lần III) của Đội Quản lý thị trường số 4.

3. Cơ quan có tài sản đấu giá: Đội Quản lý thị trường số 4.

4. Nơi có tài sản đấu giá: Kho của Đội quản lý thị trường số 4. Địa chỉ: 46 Văn Lang, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Xem trong giờ hành chính vào ngày 20; 21/6/2019 tại Kho của Đội Quản lý thị trường số 4 tỉnh Thừa Thiên Huế. Địa chỉ: 46 Văn Lang, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền. Người tham gia đấu giá liên hệ, đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.  

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến17 giờ ngày 24/6/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế.  

7. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 4.554.000 đồng (Bốn triệu năm trăm năm mươi bốn ngàn đồng). Giá khởi điểm trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí bốc xếp, vận chuyển tài sản.

8. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/01 bộ hồ sơ (Năm mươi ngàn đồng).

9. Tiền đặt trước: 800.000 đồng (Tám trăm ngàn đồng). Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước theo Thông báo này trong giờ hành chính từ ngày 24/6/2019 đến 17 giờ ngày 26/6/2019 bằng tiền mặt tại Trung tâm hoặc nộp vào tài khoản số 1005002358 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.

10. Bước giá: 50.000 đồng (Năm mươi ngàn đồng).

11. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a. Thời gian: Từ ngày niêm yết tài sản đấu giá cho đến 17 giờ 00 ngày 24/6/2019. Địa điểm tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế.

b. Cách thức, điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể uỷ quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá, với điều kiện có đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá phát hành), chấp nhận giá khởi điểm và Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản ban hành.

12. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

a. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

b. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

13. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 10 giờ 00 ngày 27/6/2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn linh, phường An Hoà, thành phố Huế.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản nói trên đăng ký nộp hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, Điện thoại: 0234.3501567, Website: daugiatthue.com./.