Ngày 26/9/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lạng Sơn thông báo tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 26/9/2019 do Chi cục thi hành án dân sự thành phố Lạng Sơn ủy quyền như sau: