Ngày 26/6/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Nguyên Tâm thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 26/6/2020 do Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng ủy quyền như sau: