Ngày 24/5/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 24/5/2019 do Ban Quản lý dự án đầu tư huyện M’Drắk ủy quyền như sau: