Ngày 23/2/2019, đấu giá quyền sử dụng 16 lô đất tại huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu gái tài sản tỉnh Quảng Ngãi thông báo tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 23/2/2019 do Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Tư Nghĩa ủy quyền như sau: