Ngày 23/11/2018, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 23/11/2018 do Trung tâm Quản lý và Phát triển Nhà ở tỉnh Vĩnh Long ủy quyền như sau: