Ngày 21/5/2020, đấu giá 19.036.826 cổ phần Công ty CP cấp nước Điện Biên

(BĐT) - Công ty đấu giá Hợp danh Điện Biên thông báo bán đấu giá 19.036.826 cổ phần Công ty CP cấp nước Điện Biên vào ngày 21/5/2020 do Sở Tài chính Điện Biên sở hữu như sau: