Ngày 19/9/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 19/9/2019 do Trung tâm phát triển nhà tỉnh Bến Tre ủy quyền như sau: