Ngày 19/4/2019, đấu giá tài sản, công cụ dụng cụ thanh lý tại Hà Nội

(BĐT) - Công ty đấu giá Hợp danh Hoàng Gia thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 19/4/2019 do Trung tâm sản xuất và lưu trữ chương trình ủy quyền như sau: