Ngày 11/03/2019, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 11/03/2019 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Thiện ủy quyền như sau: