Đấu giá Vật tư thu hồi khi phá dỡ trụ sở làm việc của Hạt Kiểm lâm Vạn Ninh (Khánh Hòa)

(BĐT) - Trung tâm DV bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hoà thông báo đấu giá tài sản do Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm DV bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hoà

Địa chỉ: Số 77 đường 23/10, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

2. Người có tài sản đấu giá: Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa

Địa chỉ: Số 138 đường 2/4, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

3. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm:

3.1. Tài sản đấu giá: Vật tư thu hồi khi phá dỡ trụ sở làm việc của Hạt Kiểm lâm Vạn Ninh.

Đặc điểm của tài sản: 

STT

Danh mục tài sản thanh lý

Đơn vị tính

Số lượng/ khối lượng

Tỷ lệ

thu hồi

Tỷ lệ

01

Thép

kg

6.939

0,5

02

Cửa

m2

87,64

03

Gỗ

m3

1,346

0,5

50%

3.2. Giá khởi điểm: 13.700.000 đồng (Bằng chữ: Mười ba triệu, bảy trăm ngàn đồng).

Giá trên không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Tài sản (danh mục vật tư thu hồi) được bán trên là dự kiến theo hiện trạng trụ sở làm việc của Hạt Kiểm lâm Vạn Ninh trước khi phá dỡ. Người mua được tài sản phải chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát vật tư thu hồi sau khi được phá dỡ, tự chịu chi phí bốc xếp, vận chuyển, các chi phí liên quan và chịu các khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định (nếu có).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 26/7/2018 đến ngày 27/7/2018 (trong giờ hành chính), tại Hạt Kiểm lâm Vạn Ninh.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 23/7/2018 đến 16 giờ 00 phút ngày 31/7/2018 (trong giờ hành chính), tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng / 1 hồ sơ.

- Tiền đặt trước: 2.000.000 đồng / 1 hồ sơ.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

7.1. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Trong thời hạn mà Trung tâm đã thông báo, người tham gia đấu giá phải mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định.

7.2. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 23/7/2018 đến 16 giờ 00 phút ngày 31/7/2018 (trong giờ hành chính), tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa.

7.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 31/7/7/2018, 01/8/2018 và 02/8/2018. Trung tâm chỉ thu tiền đặt trước của người tham gia đấu giá trong thời hạn đã thông báo, trừ trường hợp người tham gia đấu giá tự nguyện nộp trước thời gian đã thông báo. Số tiền đặt trước phải được xác định có trong tài khoản của Trung tâm, hạn chót đến ngày 02/8/2018.

7.4. Người tham gia đấu giá có thể nộp tiền đặt trước trực tiếp tại Trung tâm hoặc nộp vào tài khoản sau:

Tên tài khoản: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa.

Số tài khoản: 4700211.000135 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Khánh Hòa.

7.5. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm có :

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm);

+ CMND hoặc Hộ chiếu của người đăng ký; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép kinh doanh hoặc quyết định thành lập (đối với cơ quan, tổ chức) (nộp bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);

+ Giấy ủy quyền có xác nhận của người hoặc cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật (nếu có).

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 9 giờ 00 phút, ngày 03/8/2018 tại Trung tâm DV Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa.

9. Phương thức đấu giá, hình thức đấu giá:

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

10. Những thông tin cần thiết khác:

- Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước của người tham gia đấu giá được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Số tiền trúng đấu giá còn lại phải được thanh toán trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày ký kết Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

- Thời hạn giao tài sản: Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày người mua được tài sản đấu giá nộp đủ tiền, Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa có trách nhiệm tiến hành phá dỡ trụ sở làm việc của Hạt Kiểm lâm Vạn Ninh, để người mua được tài sản đấu giá thu hồi vật tư, di chuyển khỏi công trình xây dựng; đồng thời bàn giao hồ sơ pháp lý và hóa đơn cho người mua được tài sản (trừ trường hợp bất khả kháng)

Việc đấu giá tài sản được niêm yết công khai tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa và Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa./.