Đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Lạng Sơn, Lạng Sơn

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lạng Sơn thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng Tài chính- Kế hoạch thành phố Lạng Sơn ủy quyền như sau: