Đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng

(BĐT) - Công ty TNHH Giám định & QLKD Tài sản VICENCO bán thông báo bán đấu giá tài sản do Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam như sau: