Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thanh Thủy, Phú Thọ

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Việt Linh thông báo bán đấu giá tài sản do UBND huyện Thanh Thủy, Phú Thọ ủy quyền như sau: