Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thanh Oai, Hà Nội

(BĐT) - Trung tâm PTQĐ huyện Thanh Oai phối hợp với Công ty CP Đấu giá số 5 - Quốc gia thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất như sau:

1. Thông tin khu đất đấu giá tại huyện Thanh Oai: (1) Khu Dư Dụ 1, thôn Dư Dụ, xã Thanh Thùy: (i) Nhóm 1: Gồm 05 thửa đất (từ LK02 đến LK04, LK29 và LK30), giá khởi điểm: 7.000.000 đ/ m2; tiền đặt trước: 110.000.000 đ/ thửa đất; (ii) Nhóm 2: Gồm 02 thửa đất (LK06 và LK17); giá khởi điểm: 5.800.000 đ/ m2; tiền đặt trước: 70.000.000 đ/ thửa đất; (iii) Thửa LK08: Giá khởi điểm: 5.800.000 đ/ m2; tiền đặt trước: 90.000.000 đ/ thửa đất; (2) Khu Dư Dụ 2, thôn Dư Dụ, xã Thanh Thùy: Gồm 02 thửa đất (LK03  và LK16), giá khởi điểm: 5.500.000 đ/ m2; tiền đặt trước: 80.000.000 đ/ thửa đất; (3) Khu Bờ Đắp, thôn Thượng Thanh, xã Thanh Cao: Gồm 03 thửa đất (từ LK41 đến LK43), giá khởi điểm: 7.500.000 đ/ m2; tiền đặt trước: 80.000.000 đ/ thửa đất; (4) Thôn Hoàng Trung, xã Hồng Dương: Gồm 02 thửa đất (từ LK01; LK02), giá khởi điểm: 5.300.000 đ/ m2; tiền đặt trước: 55.000.000 đ/ thửa đất; (5) Khu Trường Danh, thôn Trang Cát, xã Kim An: gồm 05 thửa đất (từ LK01 đến LK05), giá khởi điểm: 3.000.000 đ/ m2; tiền đặt trước: 60.000.000 đ/ thửa đất; (6) Thị trấn Kim Bài: (i) Nhóm 1: Gồm 02 thửa đất (ĐT 01 và ĐT 02), giá khởi điểm: 8.000.000 đ/ m2; tiền đặt trước: 80.000.000 đ/ thửa đất; (ii) Nhóm 2: Gồm 14 thửa đất (ĐT 03, ĐT 04 và từ LK01 đến LK12); giá khởi điểm: 8.000.000 đ/ m2; tiền đặt trước: 120.000.000 đ/ thửa đất; (7) Khu Điếm Tổng, thôn Quế Sơn, xã Tân Ước: (i) Thửa CL3-11: Giá khởi điểm: 3.000.000 đ/ m2; tiền đặt trước: 120.000.000 đ/ thửa đất; (ii) Thửa CL4-02: Giá khởi điểm: 3.800.000 đ/ m2; tiền đặt trước: 90.000.000 đ/ thửa đất; (iii) Nhóm 32 thửa đất (từ CL1-04 đến CL1-12, từ CL2-04 đến CL2-15, từ CL3-04 đến CL3-10, từ CL4-03 đến CL4-06); giá khởi điểm: 3.000.000 đ/m2; tiền đặt trước: 43.000.000 đ/ thửa đất; (8) Vị trí TTX1, xã Dân Hòa: (i) Nhóm 1: Gồm 11 thửa đất (từ LK01 đến LK07, LK33, LK40, LK41, LK48), giá khởi điểm: 6.100.000 đ/ m2; tiền đặt trước: 110.000.000 đ/ thửa đất; (ii) Nhóm 2: Gồm 03 thửa đất (LK49, LK68, LK86); giá khởi điểm: 6.100.000 đ/ m2; tiền đặt trước: 100.000.000 đ/ thửa đất; (iii) Nhóm 3: Gồm 40 thửa đất (LK20, LK38, LK39, LK42, LK43, từ LK50 đến LK67, từ LK69 đến LK85); giá khởi điểm: 6.100.000 đ/ m2; tiền đặt trước: 75.000.000 đ/ thửa đất; (9) Khu Cửa Đình – Mả Tre 2, thôn Sinh Quả, xã Bình Minh: (i) Thửa LK01: Giá khởi điểm: 4.500.000 đ/ m2; Thửa LK19, thửa LK38: Giá khởi điểm: 4.400.000 đ/m2; tiền đặt trước (LK01, LK19): 100.000.000 đ/ thửa đất; tiền đặt trước (LK38): 120.000.000 đ/ thửa đất; (ii) Nhóm 1: 05 thửa đất (LK02, LK03, LK20 đến LK22); giá khởi điểm: 4.500.000 đ/ m2; (iii) Nhóm 2: 30 thửa đất (từ LK04 đến LK18 và từ LK23 đến LK37); giá khởi điểm: 4.400.000 đ/ m2; tiền đặt trước (Nhóm 1, Nhóm 2): 70.000.000 đ/ thửa đất.

Bước giá áp dụng chung: 100.000 đ/ m2.

2. Thời gian phát hành hồ sơ mời đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ 19/01/2018 (giờ hành chính). Tham khảo thông tin hồ sơ tại Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (http://www.tnmtnd.hanoi.gov.vn) và UBND huyện Thanh Oai (http://www.thanhoai.hanoi.gov.vn).

- Nộp hồ sơ đăng ký đấu giá trực tiếp tại Trung tâm PTQĐ huyện Thanh Oai hoặc gửi thư đảm bảo đến địa chỉ: Trung tâm PTQĐ huyện Thanh Oai (Địa chỉ: Số 135 thị trấn Kim Bài, Thanh Oai, HN).

3. Khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá: Thời gian nộp tiền đặt trước: các ngày 02/02/2018 đến hết ngày 05/02/2018 (giờ hành chính). Phương thức nộp tiền đặt trước: chuyển khoản vào tài khoản theo thông tin sau: “Công ty Cổ phần Đấu giá số 5 – Quốc Gia. Số TK: 113002642155 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Thành An”.

4. Thời gian, địa điểm xem xét thực địa khu đất đấu giá: Trong 02 ngày: 30/01 và 31/01/2018 (giờ hành chính) tại khu đất đấu giá.

5. Tổ chức cuộc đấu giá:

(i) Xã Thanh Thùy, Thanh Cao, Hồng Dương, Kim An, thị trấn Kim Bài: 08h30’, ngày 07/02/2018;

(ii) Xã Tân Ước, Dân Hòa, Bình Minh: 14h30’, ngày 07/02/2018 tại Hội trường UBND huyện Thanh Oai (Thị trấn Kim Bài, Thanh Oai, HN).

* Liên hệ: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thanh Oai. Điện thoại: 024 33242168 hoặc 0976.336.384.