Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Quý, Bình Thuận

(BĐT) - Công ty đấu giá Đại Quang Minh CN Bình Thuận thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phú Quý, Bình Thuận ủy quyền như sau: