Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện M’Drắk, Đắk Lắk

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk thông báo đấu giá tài sản do Ban Quản lý CDAĐT XDCT huyện M’Drắk ủy quyền như sau: