Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đăk R’lấp, Gia Lai

(BĐT) - Công ty TNHH MTV đấu giá Lê Nguyên thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đăk R’lấp ủy quyền như sau: