Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đak Đoa, Gia Lai

(BĐT) - Công ty TNHH dịch vụ đấu giá AUC miền Trung thông báo bán đấu giá tài sản do Hội đồng tư vấn và phát triển quỹ đất và giám sát việc bán đấu giá quyền sử dụng đất huyện Đak Đoa ủy quyền như sau: