Đấu giá cho thuê tài sản tại Hà Nội

(BĐT) - Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và PTNT 1 thông báo đấu giá tài sản như sau: