Gói thầu: Xây lắp cải tạo, nâng cấp Trường tiểu học Hoàng Dư Khương

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Xây lắp

Dự án Cải tạo, nâng cấp trường Tiểu học Hoàng Dư Khương

Bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn đấu thầu và Quản lý dự án miền Trung

Nội dung kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Tiêu chí HSMT:

Tại điểm 4 tiểu mục 2.1 Mục 2 Chương III Tiêu chuẩn đánh giá HSDT, HSMT quy định:

Trường hợp gói thầu gồm tổ hợp nhiều công trình, nhà thầu phải đáp ứng điều kiện đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn tối thiểu: 2 công trình có loại kết cấu dạng nhà, cấp III; 2 công trình có loại kết cấu hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước), cấp IV; 2 công trình có loại kết cấu hạ tầng kỹ thuật (điện tổng thể), cấp IV; 2 công trình có loại kết cấu bể chứa (độ sâu ngầm từ 3m đến 6m), cấp III; 2 công trình cung cấp và lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy, cấp IV; 2 công trình có loại kết cấu hạ tầng kỹ thuật (hệ thống xử lý nước thải công suất 40m3/ngày/đêm), cấp IV.

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Nhà thầu cho biết, Dự án được phê duyệt là loại công trình dân dụng, cấp III. Đây là một công trình độc lập, không phải tổ hợp nhiều công trình. Vì vậy, tiêu chí về hợp đồng xây lắp tương tự thì chỉ cần quy định theo hướng “nhà thầu đã thực hiện 1 hoặc 2 công trình dân dụng, cấp III có giá trị bằng khoảng 50% giá gói thầu” là phù hợp. Việc HSMT yêu cầu thêm về loại, cấp công trình đối với các hạng mục kỹ thuật so với quyết định phê duyệt là hành vi hạn chế nhà thầu.

Nhà thầu cho biết thêm, mẫu HSMT xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT hướng dẫn, việc phân cấp công trình được thực hiện theo Thông tư 06/2021/TT-BXD. Tuy nhiên, Thông tư 06/2021/TT-BXD không có quy định về cấp công trình hạ tầng kỹ thuật (điện tổng thể). Do đó, nhà thầu cho rằng yêu cầu như tại HSMT là không có cơ sở.

Dẫn chiếu quy định của pháp luật, bình luận, phân tích của chuyên gia:

Theo một chuyên gia đấu thầu, kiến nghị của các nhà thầu là có cơ sở. Bởi, trường hợp xác định công trình gồm nhiều tổ hợp, thì loại và cấp công trình của từng tổ hợp phải được thể hiện rõ trong quyết định phê duyệt đầu tư dự án. Trong trường hợp này, công trình được phê duyệt là công trình dân dụng, cấp III, với một công trình chính và các cấu phần/hạng mục hạ tầng kỹ thuật liên quan. Do đó, việc diễn giải, liệt kê chi tiết loại, cấp công trình/hạng mục tương tự là làm khó nhà thầu.

Trả lời, giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Phản hồi nhà thầu, Bên mời thầu cho biết, về hợp đồng tương tự, theo Quyết định số 902/QĐ-UBND ngày 19/3/2024 của UBND quận Cẩm Lệ, Dự án là công trình dân dụng, cấp III, sử dụng cho mục đích dân dụng, trong đó có lắp đặt thiết bị công nghệ và bao gồm nhiều loại cơ sở, tiện ích hạ tầng kỹ thuật khác nhau.

Do vậy, việc HSMT quy định phân chia loại kết cấu công trình trong tiêu chí đánh giá kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự là đảm bảo đúng bản chất, đúng quy định hiện hành.

Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Các nội dung đã phản ảnh của HSMT không thay đổi.

Chuyên đề