Gói thầu số 08: Thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt nội thất hội trường

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Xây lắp

Dự án Sửa chữa, cải tạo (giai đoạn 2) Nhà khách T.26

Bên mời thầu: Cục Quản trị T.26

Nội dung kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Tiêu chí HSMT:

Mục 2 Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm Chương III của HSMT yêu cầu: “Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự: Trường hợp gói thầu chỉ bao gồm 01 công trình độc lập (ví dụ công trình A): Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn tối thiểu 02 công trình có: loại kết cấu: công trình sửa chữa nhà, loại kết cấu dạng nhà, cấp: II, trong đó ít nhất một công trình có giá trị là (V) 1.759.400.000 VND và tổng giá trị tất cả các công trình >= 3.518.800.000 VND (X), với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh), nhà thầu quản lý hoặc nhà thầu phụ, trong đó X= 2 x V. Trường hợp nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc phần lớn 01 công trình đáp ứng yêu cầu về loại kết cấu, cấp công trình và có giá trị ≥ X thì được coi là đáp ứng. Ngoài ra, căn cứ tính chất của gói thầu, có thể quy định điều kiện tương tự về hiện trường nhưng phải bảo đảm không làm hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu”.

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Nhà thầu cho biết, theo Thông tư số 06/2021/TT-BXD quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, các hạng mục và quy mô của Gói thầu có phải thuộc cấp công trình cấp II không và đây là dự án sửa chữa, cải tạo, do đó HSMT có cần thiết yêu cầu hợp đồng tương tự là công trình cấp II không? Nhà thầu đề xuất, chỉ cần 2 công trình cấp III có các hạng mục công việc tương đương là được. Nhà thầu đề nghị đơn vị tư vấn mời thầu và Chủ đầu tư xem xét, để yêu cầu hợp đồng tương tự cho phù hợp với Gói thầu.

Trả lời, giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Ngày 27/5/2024, Cục Quản trị T.26 có văn bản trả lời nhà thầu. Chủ đầu tư không xem xét, giải quyết kiến nghị, nhưng nhằm đảm bảo tính minh mạch, Chủ đầu tư giải thích rõ cho nhà thầu về các nội dung sau:

Các hạng mục và quy mô của Gói thầu Thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt nội thất hội trường thuộc Dự án Sửa chữa, cải tạo (giai đoạn 2) Nhà khách T.26 có phải thuộc cấp công trình cấp II không? Bên mời thầu làm rõ: Các công trình đang được phân loại theo công trình hiện hữu. Căn cứ loại kết cấu, cấp công trình được xác định theo Phụ lục II Thông tư số 06/2021/TT-BXD thì đây là công trình cấp II.

Đây là dự án sửa chữa, cải tạo, do đó HSMT có cần thiết yêu cầu hợp đồng tương tự là công trình cấp II không? Bên mời thầu làm rõ: Công trình cải tạo nhưng có phần tác động đến kết cấu hiện trạng: làm mái che sảnh chính là kết cấu thép cấy vào kết cấu hiện trạng. Vì vậy, yêu cầu công trình cấp II là phù hợp.

Đề xuất chỉ cần 2 công trình cấp III có các hạng mục công việc tương đương là được. Bên mời thầu làm rõ: Đề nghị nhà thầu đọc hướng dẫn đã rõ trong HSMT (trang 44 và 45 của HSMT) để chuẩn bị HSDT.

Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Các nội dung đã phát hành của HSMT giữ nguyên.

Chuyên đề