Gói thầu số 04: Tư vấn quản lý dự án

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Tư vấn

Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu chia lô đất ở tại xóm Kim Hợp, xã Nghi Ân, thành phố Vinh (3,1ha)

Bên mời thầu: Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng Vĩnh Hưng

Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Nghi Ân (TP. Vinh, tỉnh Nghệ An)

Nội dung kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Tiêu chí HSMT:

Tại tiểu mục 4.1.1 Bảng số 01 Mục 2 Chương III Tiêu chuẩn đánh giá HSDT, HSMT yêu cầu đối với vị trí giám đốc quản lý dự án: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành xây dựng công trình giao thông (đường bộ) hoặc hạ tầng kỹ thuật, có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án xây dựng công trình giao thông hoặc hạ tầng kỹ thuật, hạng III trở lên (nhân sự chỉ được xem xét đánh giá khi thỏa mãn các yêu cầu về bằng cấp và chứng chỉ này).

Tại tiểu mục 1.2 Bảng số 01 Mục 2 Chương III Tiêu chuẩn đánh giá HSDT, HSMT yêu cầu: Thời gian hoạt động của nhà thầu trong lĩnh vực quản lý dự án (xác nhận trên cơ sở Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng). Đối với nhà thầu liên danh, từng thành viên trong liên danh phải đáp ứng yêu cầu này.

Thang điểm chi tiết: Trên 15 năm: 2. Trên 12 năm đến 15 năm: 1,5. Trên 8 năm đến 12 năm: 1. Trên 5 năm đến 8 năm: 0,5. Dưới 5 năm: 0.

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Đối với vị trí nhân sự chủ chốt, nhà thầu thấy rằng, Phụ lục VI Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định khi có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng III thì được làm giám đốc quản lý dự án nhóm C và dự án chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng thuộc lĩnh vực được ghi trong chứng chỉ hành nghề. Do đó, nhà thầu đề nghị Chủ đầu tư/Bên mời thầu xem xét, điều chỉnh lại HSMT, để không hạn chế nhà thầu tham dự thầu, đảm bảo cạnh tranh trong đấu thầu.

Đối với thời gian hoạt động của nhà thầu trong lĩnh vực quản lý dự án, nhà thầu thấy rằng, HSMT yêu cầu > 5 năm là sai quy định. Theo hướng dẫn đăng tải tại trang web: https://muasamcong.mpi.gov.vn, thì các hành vi hạn chế cạnh tranh đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn tại Mục 2 nêu rõ: “HSMT gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn yêu cầu nhà thầu phải có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn”.

Trả lời, giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Ngày 31/5/2024, sau khi rà soát các quy định hiện hành, Bên mời thầu có ý kiến như sau:

Điều chỉnh tiểu mục 1.2 Bảng số 01 Mục 2 Chương III: Thang điểm chi tiết: Trên 15 năm: 2. Trên 10 năm đến 15 năm: 1,5. Trên 5 năm đến 10 năm: 1. Dưới 5 năm: 0,5.

Điều chỉnh tiểu mục 4.1.1 Bảng số 01 Mục 2 Chương III: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành xây dựng công trình, có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án xây dựng công trình giao thông hoặc hạ tầng kỹ thuật, hạng III trở lên (nhân sự chỉ được xem xét đánh giá khi thỏa mãn các yêu cầu về bằng cấp và chứng chỉ này).

Đối với các nội dung khác, đề nghị các nhà thầu quan tâm chuẩn bị HSDT theo HSMT đã phê duyệt. Văn bản này là một phần của HSMT, các nhà thầu lưu ý để chuẩn bị HSDT.

Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Bên mời thầu đã gia hạn thời gian đóng thầu đến 15h00 ngày 07/6/2024 để trả lời một số nội dung làm rõ HSMT.

Chuyên đề