Gói thầu số 02: Mua bảo hiểm cháy, nổ cho công trình chợ Quảng Ngãi và chợ Tươi Sống

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Dịch vụ phi tư vấn

Dự án Mua bảo hiểm cháy, nổ cho công trình chợ Quảng Ngãi và chợ Tươi Sống

Bên mời thầu: Ban Quản lý chợ Quảng Ngãi

Nội dung kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Tiêu chí HSMT:

Tại Chương V Yêu cầu về kỹ thuật, HSMT yêu cầu: Giá trị bảo bảo hiểm: Chợ Quảng Ngãi: 89.683.366.680 đồng; Chợ tươi sống: 58.155.637.893 đồng.

Tại Bảng số 02 Yêu cầu về nhân sự chủ chốt Mục 2.2 Chương III Tiêu chuẩn đánh giá HSDT, HSMT yêu cầu: Cán bộ phụ trách chung, Cán bộ phụ trách kỹ thuật nghiệp vụ bảo hiểm, Cán bộ giám định tổn thất: Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các chuyên nghành Kinh tế/Ngân hàng/Bảo hiểm.

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Ngày 13/6/2024, sau khi nghiên cứu HSMT Gói thầu nêu trên, Nhà thầu cho rằng, trong HSMT không có danh mục tài sản được bảo hiểm. Do vậy, để thuận lợi trong việc đánh giá rủi ro của tài sản và chào giá, Nhà thầu đề nghị Bên mời thầu bổ sung danh mục chi tiết các tài sản được bảo hiểm.

Đối với yêu cầu nhân sự chủ chốt trên webform của HSMT, theo Nhà thầu, yêu cầu này đang không tuân thủ theo quy định tại Mục 2 Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm trong Mẫu 05A Hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn qua mạng một giai đoạn một túi hồ sơ của Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/04/2024 của Bộ KHĐT có quy định đối với các gói thầu chào hàng cạnh trạnh như sau: “Đối với gói thầu áp dụng chào hàng cạnh tranh, không yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm theo quy định của Mục này nhưng nhà thầu tham dự thầu phải cam kết có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu (nội dung về cam kết được thực hiện cùng với đơn dự thầu khi nhà thầu nộp HSDT)".

Nhà thầu đề nghị Bên mời thầu làm rõ các vấn đề trên để Nhà thầu có cơ sở tham gia với điều kiện, điều khoản tốt nhất cho Bên mời thầu.

Trả lời, giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Ban Quản lý chợ Quảng Ngãi trả lời Nhà thầu như sau: Quá trình lập HSMT của đơn vị tư vấn lập HSMT đã sai sót (theo Công văn số 01/TVXD5 ngày 13/6/2024 của Công ty cổ phần Tư vấn và Khảo sát Xây dựng số 5 về việc đề nghị sửa đổi HSMT Gói thầu số 02 Mua bảo hiểm cháy, nổ cho công trình chợ Quảng Ngãi và chợ Tươi Sống), việc phản ánh của Nhà thầu là đúng thực tế. Chủ đầu tư đang chỉ đạo để tổ chức sửa đổi lại HSMT cho phù hợp, cụ thể như sau:

Sửa đổi nội dung tại Chương III Mục 2.2 của HSMT: Không yêu cầu nội dung về nhân sự chủ chốt.

Bổ sung danh mục tài sản tại Chương V theo nội dung tại Quyết định số 13/QĐ-BQL ngày 13/6/2024 của Ban Quản lý chợ Quảng Ngãi về việc sửa đổi HSMT Gói thầu số 02 Mua bảo hiểm cháy, nổ cho công trình chợ Quảng Ngãi và chợ Tươi Sống.

Các nội dung khác của HSMT đã phát hành giữ nguyên.

Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Gói thầu đã được gia hạn thời điểm đóng thầu lần 2 đến 07h00 ngày 20/6/2024 với lý do sửa đổi HSMT. HSMT điều chỉnh được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định.

Chuyên đề