Gói thầu số 01: Số hóa tạo lập cơ sở dữ liệu, tu bổ tài liệu và thiết bị

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Phi tư vấn

Dự toán Phục chế, số hóa tài liệu tại Kho lưu trữ Tỉnh ủy Kiên Giang

Bên mời thầu: Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Cao Huỳnh Phát

Nội dung kiến nghị/đề nghị làm rõ

Tiêu chí HSMT:

Tại mục 2.2a Tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự chủ chốt, HSMT yêu cầu:

Vị trí Quản lý chung: Tốt nghiệp chuyên ngành về lưu trữ phù hợp, tài liệu chứng minh kinh nghiệm trong các công việc tương tự.

Vị trí Phụ trách thực hiện tu bổ: Tốt nghiệp chuyên ngành về lưu trữ phù hợp, tài liệu chứng minh kinh nghiệm trong các công việc tương tự.

Vị trí Phụ trách thực hiện số hóa: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành về công nghệ thông tin, tài liệu chứng minh kinh nghiệm trong các công việc tương tự.

Vị trí Phụ trách hướng dẫn, đào tạo và chuyển giao công nghệ: Tốt nghiệp chuyên ngành về lưu trữ phù hợp, tài liệu chứng minh kinh nghiệm trong các công việc tương tự.

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Điểm a và điểm c khoản 4 Điều 20 Nghị định số 01/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ quy định:

Đối với các dịch vụ bảo quản, tu bổ, khử trùng, khử axit, khử nấm mốc tài liệu lưu trữ phải có bằng tốt nghiệp chuyên ngành về lưu trữ hoặc hóa, sinh;

Đối với dịch vụ số hóa tài liệu lưu trữ phải có bằng tốt nghiệp chuyên ngành lưu trữ hoặc công nghệ thông tin. Trường hợp tốt nghiệp chuyên ngành lưu trữ phải có chứng chỉ về công nghệ thông tin do cơ quan có thẩm quyền cấp; trường hợp tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin phải có chứng chỉ bồi dưỡng về văn thư, lưu trữ do cơ quan có thẩm quyền cấp;

Đối với dịch vụ nghiên cứu, tư vấn, ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ lưu trữ phải có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành về lưu trữ. Trường hợp tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng về văn thư, lưu trữ do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Như vậy, theo quy định của pháp luật chuyên ngành, nhân sự tại từng vị trí nêu trên không giới hạn cố định phải tốt nghiệp mỗi chuyên ngành về lưu trữ và công nghệ thông tin như trong HSMT đang yêu cầu, việc quy định các tiêu chí trái với quy định pháp luật chuyên ngành là làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu.

Trả lời, giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Căn cứ Quyết định số 878/QĐ-VPTU ngày 18/3/2024 của Văn phòng Tỉnh uỷ Kiên Giang về việc phê duyệt điều chỉnh HSMT Gói thầu số 01 Số hóa tạo lập cơ sở dữ liệu, tu bổ tài liệu và thiết bị, Bên mời thầu làm rõ nội dung kiến nghị của nhà thầu về tiêu chuẩn đánh giá nhân sự chủ chốt như sau:

Vị trí Phụ trách thực hiện tu bổ: Tốt nghiệp chuyên ngành về lưu trữ hoặc hóa, sinh. Có chứng chỉ hành nghề lưu trữ (lĩnh vực: Tu bổ tài liệu) theo quy định tại Điều 36 Luật Lưu trữ. Tài liệu chứng minh kinh nghiệm trong các công việc tương tự.

Vị trí Phụ trách thực hiện số hóa: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành về lưu trữ hoặc công nghệ thông tin (là các ngành đào tạo về công nghệ thông tin hoặc các ngành gần đào tạo về công nghệ thông tin theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 08/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông); chứng chỉ hành nghề lưu trữ (lĩnh vực: số hóa tài liệu lưu trữ) theo quy định tại Điều 36 Luật Lưu trữ. Tài liệu chứng minh kinh nghiệm trong các công việc tương tự.

Vị trí Phụ trách hướng dẫn, đào tạo và chuyển giao công nghệ: Tốt nghiệp chuyên ngành về lưu trữ phù hợp; trường hợp tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng về văn thư, lưu trữ do cơ quan có thẩm quyền cấp. Có chứng chỉ hành nghề lưu trữ (lĩnh vực: Tư vấn, chuyển giao công nghệ lưu trữ) theo quy định tại Điều 36 Luật Lưu trữ. Tài liệu chứng minh kinh nghiệm trong các công việc tương tự

Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

HSMT được điều chỉnh theo Văn bản số 878/QĐ-VPTU ngày 18/3/2024 của Văn phòng Tỉnh uỷ Kiên Giang và được gia hạn thời gian phát hành đến ngày 25/3/2024.

Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty TNHH Công nghệ 24HCV - Công ty TNHH Giải pháp số Toàn Cầu.

Chuyên đề