Gói thầu số 01 Đường BTXM và cầu K1

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Xây lắp

Dự án Sửa chữa nâng cấp cầu đường kênh T3 huyện Giang Thành

Bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và xây dựng Trường Thịnh

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Giang Thành (tỉnh Kiên Giang)

Nội dung kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Tiêu chí HSMT:

Tại Mục 4 Chương III Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm, HSMT yêu cầu: “Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự: Trường hợp gói thầu gồm tổ hợp nhiều công trình (ví dụ gồm tổ hợp 3 công trình: A1, A2, A3): Từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn tối thiểu:

- 01 công trình có: loại kết cấu công trình giao thông đường bộ (kết cấu mặt đường bê tông xi măng), cấp: IV trở lên, có giá trị là (V1): 18.678.000.000 VND với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh), nhà thầu quản lý hoặc nhà thầu phụ.

- 01 công trình có: loại kết cấu công trình giao thông cầu (kết cấu cầu dàn thép), cấp: IV trở lên, có giá trị là (V2): 1.464.000.000 VND với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh), nhà thầu quản lý hoặc nhà thầu phụ. Ngoài ra, căn cứ tính chất của gói thầu, có thể quy định điều kiện tương tự về hiện trường nhưng phải bảo đảm không làm hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu”.

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Đối với01 công trình có: loại kết cấu công trình giao thông đường bộ (kết cấu mặt đường bê tông xi măng), cấp: IV trở lên, theo HSMT thì cấp đường yêu cầu là cấp thấp nhất và có kết cấu đơn giản, nhà thầu xin hỏi như sau:

Trường hợp nhà thầu có hợp đồng thi công là loại công trình giao thông cấp IV; III; II trở lên, kết cấu mặt đường láng nhựa; có kết cấu áo đường phức tạp hơn yêu cầu trên và có giá trị ≥ 18.678.000.000 VND thì hợp đồng này có được xem xét hay không?

Trường hợp nhà thầu có hợp đồng thi công là loại công trình giao thông cấp IV; III; II trở lên, kết cấu mặt bê tông nhựa nóng cấp cao A1; có kết cấu áo đường phức tạp hơn yêu cầu trên và có giá trị ≥ 18.678.000.000 VND thì hợp đồng này có được xem xét hay không?

Đối với 01 công trình có: loại kết cấu công trình giao thông cầu (kết cấu cầu dàn thép), cấp: IV trở lên, theo HSMT thì cấp cầu yêu cầu là cấp thấp nhất và có kết cấu đơn giản, nhà thầu đặt câu hỏi: Nhà thầu có hợp đồng thi công là loại công trình giao thông (trong đó có hạng mục mặt đường và hạng mục cầu) cấp IV; III; II trở lên, trong đó hạng mục cầu là cầu bê tông cốt thép dầm dự ứng lực nhịp 12,5m trở lên và có giá trị hạng mục cầu trong hợp đồng này ≥ 1.464.000.000 VND thì hạng mục cầu trong hợp đồng này có được xem xét hay không?

Theo nhà thầu, điểm k khoản 6 Điều 16 Luật Đấu thầu 2023 quy định các hành vi bị cấm trong hoạt động đấu thầu: “Nêu điều kiện trong hồ sơ mời thầu nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu, nhà đầu tư hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu, nhà đầu tư gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 44 và khoản 2 Điều 48 của Luật này”.

Nhà thầu đề nghị Chủ đầu tư/Bên mời thầu và đơn vị thẩm định hồ sơ mời thầu xem xét nội dung mà nhà thầu nêu trên, để các nhà thầu có năng lực và kinh nghiệm trong các công việc mang tính chất phức tạp hơn so với yêu cầu của Gói thầu được tham gia đấu thầu.

Dẫn chiếu quy định của pháp luật, bình luận, phân tích của chuyên gia:

Theo một số chuyên gia đấu thầu, khi phát sinh nhiều kiến nghị phức tạp trong tổ chức đấu thầu, Bên mời thầu cần rà soát lại đầy đủ các yêu cầu dẫn tới kiến nghị. Tiêu chí về hợp đồng tương tự của HSMT là mấu chốt của mọi kiến nghị. Do đó, Bên mời thầu cần phúc đáp cặn kẽ cơ sở pháp lý để đưa ra tiêu chí này trên cơ sở tuân thủ quy định đấu thầu và pháp luật xây dựng liên quan. Quyết định của người có thẩm quyền có thể là một cơ sở để xây dựng HSMT. Tuy nhiên, yêu cầu của người có thẩm quyền cần phù hợp với quy định hiện hành, tuân thủ đúng tinh thần của Luật Đấu thầu với tiêu chí cạnh tranh, minh bạch, hiệu quả kinh tế.

Trả lời, giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Ngày 27/5/2024, Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và xây dựng Trường Thịnh có văn bản phản hồi cho rằng, Bên mời thầu tuân thủ đúng quy định khi trả lời kiến nghị trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Các văn bản kiến nghị của nhà thầu không đủ điều kiện để xử lý. Đồng thời, Bên mời thầu vẫn bảo lưu các tiêu chí đánh giá hợp đồng tương tự như HSMT đã phát hành.

Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Các nội dung đã phát hành của HSMT giữ nguyên.

Chuyên đề