Gói thầu: Mua sắm, lắp đặt thiết bị

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Hàng hóa

Dự án Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 4, 5 và lớp 8, 9 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới trang bị cho các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn thị xã

Chủ đầu tư/Bên mời thầu: Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Phú Mỹ/Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng tổng hợp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Nội dung kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Tiêu chí HSMT:

Tại tiểu mục 2.1 Mục 2 Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực thuộc Chương III của HSMT yêu cầu:

Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hoá tương tự:

Nhà thầu đã hoàn thành tối thiểu 01 hợp đồng tương tự với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ trong khoảng thời gian kể từ ngày 1/1/2021 đến thời điểm đóng thầu. Trong đó hợp đồng tương tự là:

- Có tính chất tương tự: Nhà thầu đã hoàn thành tối thiểu 01 hợp đồng tương tự với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ trong khoảng thời gian kể từ ngày 1/1/2019 đến thời điểm đóng thầu. Trong đó hợp đồng tương tự là:

Tương tự về chủng loại, tính chất: Thiết bị phải có đặc tính kỹ thuật tương đương với thiết bị trong HSMT.

Tương tự về quy mô: Hợp đồng tương tự của nhà thầu là hợp đồng về cung cấp trang thiết bị giáo dục hoặc dạy học. Trong đó phải có 01 hợp đồng cung cấp các thiết bị tương tự của Gói thầu như: Máy tính để bàn (tối thiểu 147 bộ), phòng học ngoại ngữ (9), học liệu điện tử (tối thiểu 94 bộ), tranh ảnh, video/clip, máy điều hòa nhiệt độ (tối thiểu 06 bộ), ti vi (tối thiểu 07 cái), bàn ghế học sinh (tối thiểu 148 bộ).

- Có quy mô (giá trị) tối thiểu: 6.750.131.080 VND.

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Nhà thầu cho biết, theo hướng dẫn tại mẫu hồ sơ, quy mô của hợp đồng tương tự (áp dụng đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất) được xác định dựa trên giá trị hợp đồng tương tự mà nhà thầu đã thực hiện, mà không quy định theo số lượng sản phẩm nhà thầu bán ra. Nhà thầu đề nghị Bên mời thầu xem xét, điều chỉnh để tạo điều kiện cho các nhà thầu tham dự thầu, đảm bảo cạnh tranh, công bằng trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

Trả lời, giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Ngày 3/6/2024, Bên mời thầu có văn bản trả lời yêu cầu làm rõ của Nhà thầu. Trong văn bản trả lời, Bên mời thầu cho biết, để tạo điều kiện để các nhà thầu đạt tiêu chí về hợp đồng tương tự nên HSMT dự kiến đưa ra 02 điều kiện về số lượng và giá trị phần thiết bị chính. Tuy nhiên, khi lập HSMT phần giá trị của hợp đồng tương tự lại chưa được đưa vào. Vì vậy, khi tham dự thầu nhà thầu chỉ cần đạt một trong hai tiêu chí sau đây là được đánh giá đạt yêu cầu về hợp đồng tương tự: “Máy tính để bàn (tối thiểu 147 bộ hoặc 2.307.459.000 đồng), học liệu điện tử (tối thiểu 94 bộ hoặc 710.415.000 đồng), máy điều hòa nhiệt độ (tối thiểu 06 bộ hoặc 127.920.000 đồng), tivi (tối thiểu 07 cái hoặc 157.500.000 đồng), bàn ghế học sinh (tối thiểu 148 bộ hoặc 380.656.000 đồng).

Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Ngày 4/6/2024, Chủ đầu tư là Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Phú Mỹ đã có văn bản sửa đổi HSMT. Theo đó, sửa đổi yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hoá tương tự tại Bảng số 01 thuộc tiểu mục 2.1 Mục 2 Chương III của HSMT.

Cùng ngày, Bên mời thầu thực hiện gia hạn thời điểm đóng thầu của Gói thầu, từ ngày 6/4 đến ngày 9/4/2024.

Chuyên đề