Gói thầu: Lắp đặt rèm cửa nhà làm việc khối đoàn thể Huyên ủy Lập Thạch

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Hàng hóa

Dự toán Lắp đặt rèm cửa nhà làm việc khối đoàn thể Huyên ủy Lập Thạch

Bên mời thầu: Văn phòng Huyện ủy Lập Thạch

Nội dung kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Tiêu chí HSMT:

Về thông số kỹ thuật: Chương V Yêu cầu về kỹ thuật, HSMT yêu cầu: Mục số 2 Rèm cầu vồng: Kích thước cửa số to 1600x1900 mm; Cửa sổ nhỏ 12000x19000 mm.

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Nhà thầu thấy rằng, HSMT yêu cầu chưa chính xác. Cụ thể: Cửa số nhỏ kích thước lại to hơn cửa sổ to là chưa hợp lý. Cửa sổ nhỏ 12000x19000 mm tức là cửa sổ nhỏ có kích thước 12x19m. Đề nghị Bên mời thầu xem lại kích thước.

Trả lời, giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Bên mời thầu trả lời như sau: Gia hạn thời gian đóng/mở thầu và điều chỉnh HSMT.

Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Ngày 24/5/2024, Văn phòng Huyện ủy Lập Thạch ban hành Văn bản số 546-QĐ/VPHU về việc điều chỉnh, bổ sung HSMT. Nội dung cụ thể như sau:

Tại Mục 1.2.2 Chương V kích thước cửa số nhỏ ghi 12000x19000 mm, nay điều chỉnh: kích thước là: 1200x1900mm.

Tại Biểu mẫu 01A Phạm vi cung cấp hàng hóa Chương IV Biểu mẫu mời thầu, khối lượng mời thầu là 10.184 m2, nay điều chỉnh: khối lượng là: 101.84 m2.

HSMT điều chỉnh được đăng tải và gia hạn thời điểm đóng/mở thầu đến 09h00 ngày 30/5/2024 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Chuyên đề