Gói thầu: Gói thầu số HH-01: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, doanh cụ

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Xây lắp

Dự án Doanh trại Ban CHQS huyện Triệu Phong/Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị/Quân khu 4

Bên mời thầu: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị/Quân khu 4

Nội dung kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Tiêu chí HSMT:

Tại khoản 4 Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm Mục 2.1 Chương III Tiêu chuẩn đánh giá HSDT, HSMT quy định:

Nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn tối thiểu:

01 công trình có: loại kết cấu công trình hạ tầng kỹ thuật (cổng, hàng rào, sân đường nội bộ, cấp thoát nước ngoài nhà, cấp điện, chiếu sáng ngoài nhà...), cấp: IV, có giá trị là: 4.599.280.500 VND, với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh), nhà thầu quản lý hoặc nhà thầu phụ.

01 công trình có: loại kết cấu cung cấp thiết bị/doanh cụ, cấp: không yêu cầu, có giá trị là: 1.199.997.500 VND, với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh), nhà thầu quản lý hoặc nhà thầu phụ.

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Nhà thầu cho rằng HSMT yêu cầu nhà thầu phải có kinh nghiệm thi công các công việc cụ thể “cổng, hàng rào, sân đường nội bộ, cấp thoát nước ngoài nhà, cấp điện, chiếu sáng ngoài nhà...)” là đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu, gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, vi phạm khoản 3, Điều 44 của Luật Đấu thầu bởi các lý do sau:

Theo Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT, tại mục ghi chú (12) hướng dẫn quy định đối với kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự chỉ bao gồm 02 yếu tố đó là “loại kết cấu”“cấp công trình” và 02 tiêu chí này được xác định theo Phụ lục II Thông tư số 06/2021/TT-BXD.

Đối chiếu với tiêu chí trên thì HSMT đã quy định đầy đủ cả 02 tiêu chí “loại kết cấu”“cấp công trình”, trong đó, loại kết cấu: công trình hạ tầng kỹ thuật; cấp công trình: cấp IV.

Tuy nhiên, yêu cầu cụ thể “cổng, hàng rào, sân đường nội bộ, cấp thoát nước ngoài nhà, cấp điện, chiếu sáng ngoài nhà...)” không thuộc danh mục loại kết cấu quy định trong Phụ lục II Thông tư số 06/2021/TT-BXD.

Đối với yêu cầu “đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn tối thiểu

01 công trình có: loại kết cấu cung cấp thiết bị/doanh cụ, cấp: không yêu cầu, có giá trị là: 1.199.997.500 VND...”, Nhà thầu cho rằng các “thiết bị/doanh cụ” mời thầu thực chất là các loại hàng hóa thông thường như bàn, ghế, giường, tủ..., có thể mua bán tự do trên thị trường từ bất kỳ nhà cung cấp (nhà thầu phụ) nào, miễn là hàng hóa đó đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của HSMT. Vì vậy, việc yêu cầu một nhà thầu xây dựng phải có năng lực kinh nghiệm cung cấp hàng hóa là hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu, gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, vi phạm khoản 3, Điều 44 của Luật Đấu thầu.

Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong phần hướng dẫn đối với tiêu chí Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự chỉ cho phép quy định đã thực hiện “tổ hợp nhiều công trình A1, A2, A3” hoặc đã thực hiện tổ hợp “các hạng mục công việc A1, A2, A3 (không phải là công trình theo pháp luật xây dựng)”. Pháp luật đấu thầu hiện hành không có quy định kết hợp trộn lẫn tiêu chí “công trình” với “hạng mục công việc không phải là công trình” vào trong yêu cầu của HSMT.

Với các lập luận nêu trên, Nhà thầu đề nghị Bên mời thầu loại bỏ phần tiêu chí “cổng, hàng rào, sân đường nội bộ, cấp thoát nước ngoài nhà, cấp điện, chiếu sáng ngoài nhà...” và tiêu chí“01 công trình có: loại kết cấu loại kết cấu cung cấp thiết bị/doanh cụ, cấp: không yêu cầu, có giá trị là: 1.199.997.500 VND...” ra khỏi HSMT.

Dẫn chiếu quy định của pháp luật, bình luận, phân tích của chuyên gia:

Theo một chuyên gia đấu thầu, căn cứ Quyết định số 3710/QĐ-QK ngày 29/12/2023 phê duyệt dự án và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2), công trình gồm 2 hạng mục: dân dụng cấp III và hạ tầng kỹ thuật cấp IV. Theo quy mô đầu tư gồm có hạng mục dân dụng + hạng mục hạ tầng kỹ thuật + hạng mục thiết bị (máy điều hòa, dụng cụ luyện tập quân đội). HSMT đưa ra yêu cầu “1 công trình có: loại kết cấu công trình hạ tầng kỹ thuật (cổng, hàng rào, sân đường nội bộ, cấp thoát nước ngoài nhà, cấp điện, chiếu sáng ngoài nhà...)” là chưa phù hợp vì các hạng mục này là của công trình dân dụng, không phải hạ tầng kỹ thuật. Hạng mục hạ tầng kỹ thuật phải là máy biến áp, bể xử lý nước thải, hệ thống chiếu sáng…

Trả lời, giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Ngày 25/5/2024, Bên mời thầu có văn bản trả lời các nội dung đề nghị làm rõ của Nhà thầu.

Về yêu cầu làm rõ kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự: “01 công trình có: loại kết cấu công trình hạ tầng kỹ thuật (cổng, hàng rào, sân đường nội bộ, cấp thoát nước ngoài nhà, cấp điện, chiếu sáng ngoài nhà... ), cấp: IV có giá trị là: 4.599.280.500 VND với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh), nhà thầu quản lý hoặc nhà thầu phụ ...".

Bên mời thầu cho biết nội dung này đã được điều chỉnh trong HSMT sửa đổi.

Về yêu cầu làm rõ kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự: “01 công trình có: loại kết cấu cung cấp thiết bị/doanh cụ, cấp: Không yêu cầu, có giá trị là: 1.199.997.500 VND...", Bên mời thầu trả lời như sau: Phạm vi công việc Gói thầu HH-01 Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, doanh cụ thuộc Dự án Doanh trại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Triệu Phong/Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị/Quân khu 4 bao gồm: Thi công xây dựng các hạng mục công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật và cung cấp, lắp đặt thiết bị, doanh cụ. Phạm vi, quy mô của Gói thầu đã được Tư lệnh Quân khu 4 phê duyệt tại Quyết định số 3710/QĐ-QK ngày 29/12/2023. Theo đó, HSMT đặt ra tiêu chí lựa chọn nhà thầu đã từng có kinh nghiệm thực hiện các hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự, nhằm đảm bảo tính khả thi khi thực hiện phần việc cung cấp, lắp đặt thiết bị thuộc Gói thầu. Trường hợp cần thiết nhà thầu có thể liên danh với nhà thầu khác để tham dự thầu.

Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Ngày 27/5/2024, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị ban hành Văn bản số 1515/QĐ-BCH về việc sửa đổi HSMT, tiêu chuẩn đánh giá HSDT Gói thầu số HH-01 Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, doanh cụ thuộc Dự án Doanh trại Ban CHQS huyện Triệu Phong/Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị/Quân khu 4.

Căn cứ Văn bản nêu trên, HSMT sửa đổi yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự: “Nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn tối thiểu: 01 công trình có: loại kết cấu công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp: IV có giá trị là (V2): 4.599.280.500 VND với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh), nhà thầu quản lý hoặc nhà thầu phụ; giữ nguyên yêu cầu “01 công trình có: loại kết cấu Cung cấp thiết bị/doanh cụ, cấp: Không yêu cầu, có giá trị là (V2): 1.199.997.500 VND với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh), nhà thầu quản lý hoặc nhà thầu phụ”.

Chuyên đề