Gói thầu: Gói thầu số 4 Đo vẽ trích lục bản đồ phục vụ thu hồi đất giải phóng mặt bằng

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Phi tư vấn

Dự ánTrạm biến áp 500 kV Thái Bình và đấu nối

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc - Chi nhánh Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia

Nội dung kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Tiêu chí HSMT:

Tại Chương III Mục 2.2a Tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự chủ chốt, HSMT yêu cầu: Chủ trì đo đạc:Kinh nghiệm trong các công việc tương tự: Tối thiểu 1 năm hoặc 1 Hợp đồng. Có trình độ từ Đại học trở lên thuộc chuyên ngành xây dựng hoặc chuyên ngành trắc địa. chứng chỉ hành nghềkhảo sát địa hình hạng I. Có xác nhận của Chủ đầu tư về việc đã làm chủ trì thực hiện hoàn thành (được nghiệm thu) hợp đồng (gói thầu) đo đạc phục vụ giải phóng mặt bằng đối với ít nhất 01 công trình tương tự như tính chất của dự án này hoặc 02 công trình cấp thấp hơn liền kề (cấp thấp hơn liền kề với cấp của công trình đang xét, theo quy định tại Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021) trở lên trong 05 năm gần đây”.

Nhân viên kỹ thuật: “Kinh nghiệm trong các công việc tương tự: Tối thiểu 1 năm hoặc 1 Hợp đồng; Có trình độ trung cấp trắc địa trở lên được đào tạo về đo đạc và bản đồ. Có văn bằng chứng chỉ. Có xác nhận của Chủ đầu tư về việc đã từng tham gia thực hiện hoàn thành (được nghiệm thu) hợp đồng (gói thầu) đo đạc phục vụ giải phóng mặt bằng đối với ít nhất 01 công trình tương tự như tính chất của dự án này hoặc 02 công trình cấp thấp hơn liền kề (cấp thấp hơn liền kề với cấp của công trình đang xét, theo quy định tại Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021) trở lên trong 05 năm gần đây”.

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Ngày 18/4/2024, một nhà thầu có văn bản kiến nghị Bên mời thầu một số nội dung trong HSMT. Cụ thể, với vị trí nhân sự Chủ trì đo đạc, nhà thầu cho rằng: Tiêu chí về chứng chỉ hành nghề là có chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình hạng I (chứng chỉ này do ngành xây dựng cấp để khảo sát địa hình), là không phù hợp. Vì trong HSMT cũng như trong quá trình thực hiện sau này là thực hiện công tác đo vẽ, trích lục bản đồ phục vụ GPMB và để lập hồ sơ cấp đất nên chứng chỉ hành nghề phải là chứng chỉ về đo đạc địa chính chứ không phải là chứng chỉ về khảo sát địa hình. Tiêu chí về nhân sự là đại học trở lên thuộc chuyên ngành xây dựng hoặc chuyên ngành trắc địa như trên là không phù hợp và không đúng với việc đào tạo đại học chuyên ngành địa chính hoặc ngành quản lý tài nguyên và môi trường, hoặc ngành quản lý đất đai.

Về vị trí nhân sự Nhân viên kỹ thuật: Tiêu chí có trình độ trung cấp trắc địa trở lên được đào tạo về đo đạc và bản đồ là không phù hợp. Tiêu chí về văn bằng chứng chỉ, nhà thầu thấy rằng, Chủ đầu tư mời thầu ghi rõ văn bằng là văn bằng nào, chứng chỉ là chứng chỉ gì và là loại chứng chỉ hạng nào để nhà thầu tham dự thầu.

Trả lời, giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Ngày 22/4/2024, sau khi xem xét, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc thống nhất tiếp nhận nội dung kiến nghị của Nhà thầu, sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét và trả lời kiến nghị của nhà thầu trong thời gian sớm nhất.

Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Ngày 07/5/2024, sau khi xem xét nội dung kiến nghị của nhà thầu và các quy định pháp luật có liên quan, theo phân cấp, EVNNPT đã giao Ban QLDA các công trình điện miền Bắc (NPMB) thực hiện phê duyệt hiệu chỉnh E-HSMT Gói thầu số 4 tại Quyết định số 4301/QĐ-NPMB ngày 06/5/2024, trong đó có điều chỉnh một số tiêu chí theo kiến nghị nhằm tăng tính cạnh tranh cho Gói thầu. Nội dung điều chỉnh cụ thể như sau:

Về vị trí nhân sự Chủ trì đo đạc, Bên mời thầu hiệu chỉnh: “Có trình độ Đại học trở lên thuộc chuyên ngành xây dựng hoặc chuyên ngành trắc địa hoặc đo đạc và bản đồ. Có chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình hoặc đo đạc và bản đồ hạng I”.

Về vị trí nhân sự Nhân viên kỹ thuật, Bên mời thầu hiệu chỉnh: “Có trình độ trung cấp trắc địa hoặc các chuyên ngành được đào tạo về đo đạc và bản đồ trở lên. Có chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II”.

HSMT hiệu chỉnh đã được NPMB đăng tải và gia hạn thời điểm đóng thầu của Gói thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia theo quy định.

Chuyên đề