Gói thầu: Gói thầu B1 Thi công xây dựng công trình

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Xây lắp

Dự án Cải tạo hệ thống thoát nước các tuyến hẻm còn lại khu vực Sơn Thủy, phường Vĩnh Phước

Bên mời thầu: UBND phường Vĩnh Phước (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa)

Nội dung kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Tiêu chí HSMT:

Về tiêu chí đánh giá kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự, tại điểm 4 Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thuộc Chương III Tiêu chuẩn đánh giá HSDT, HSMT yêu cầu: “1. Trường hợp gói thầu chỉ bao gồm 01 công trình độc lập (ví dụ công trình A): Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn tối thiểu 02 công trình có: loại kết cấu: nâng cấp nền đường kết cấu BTXM; thi công hệ thống thoát nước bằng cống uPVC, cống BTXM; Loại cấp công trình: Giao thông - Hạ tầng kỹ thuật cấp 4”.

Về yêu cầu đối với thiết bị thi công, tại Bảng số 03 Yêu cầu về thiết bị thi công chủ yếu thuộc Chương III Tiêu chuẩn đánh giá HSDT, có quy định một số thiết bị như sau: “Máy đào (có giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng; giấy chứng nhận kiểm định của cơ quan nhà nước còn hiệu lực); Máy lu 10 tấn (có giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng; giấy chứng nhận kiểm định của cơ quan nhà nước còn hiệu lực)”.

Tại Mục 3 Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật, tại Mục 3, HSMT yêu cầu: “Đối với các vật tư, vật liệu chính (xi măng, sắt thép, cát, đá, đá hộc, gỗ ván khuôn, ống uPVC, BTCT đúc sẵn, nắp ga Composite, rọ đá,...)”; Mức độ đáp ứng: “Đơn vị cung cấp phải là nhà máy hoặc đại lý cấp 1, đính kèm tài liệu chứng minh là bản sao y công chứng”.

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Sau khi kiểm tra HSMT được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, một nhà thầu có văn bản kiến nghị về các tiêu chí đánh giá năng lực và kinh nghiệm trong HSMT, như sau:

Đối với tiêu chí đánh giá kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự, Nhà thầu cho rằng, theo quy định của Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT và Mẫu số 3A Hồ sơ mời thầu xây lắp qua mạng một giai đoạn một túi hồ sơ (ban hành kèm theo Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT) quy định rõ như sau: “(12) Ghi loại kết cấu, cấp công trình của công trình thuộc gói thầu. Loại kết cấu, cấp công trình được xác định theo Phụ lục II Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng. Trường hợp công trình thuộc gói thầu không có trong Phụ lục II Thông tư số 06/2021/TT-BXD thì HSMT phải đưa ra quy định tính tương tự về bản chất của công trình đối với cấp công trình xác định theo Phụ lục I Thông tư số 06/2021/TT-BXD.

Trường hợp Thông tư số 06/2021/TT-BXD được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì việc xác định loại, cấp công trình thực hiện theo quy định tại Thông tư sửa đổi, bổ sung, thay thế Thông tư số 06/2021/TT-BXD.” Như vậy, theo quy định của Thông tư chỉ yêu cầu về loại kết cấu, cấp công trình, không có yêu cầu về loại công trình đối với tiêu chí đánh giá hợp đồng tương tự. Mặc khác, theo quy định tại Phụ lục I và Phụ lục II Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30 tháng 06 năm 2021 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng: Chỉ quy định loại công trình là: Công trình giao thông hoặc công trình hạ tầng kỹ thuật, không có quy định về loại công trình: “Giao thông - Hạ tầng kỹ thuật” như yêu cầu của HSMT.

Về yêu cầu đối với thiết bị thi công, Nhà thầu cho biết, căn cứ theo các quy định hiện hành về an toàn trong thi công xây dựng thì máy đào, máy lu không thuộc danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. Việc HSMT quy định các loại thiết bị này phải có giấy chứng nhận kiểm định của cơ quan nhà nước còn hiệu lực (mà không phải của các tổ chức, đơn vị có chức năng kiểm định khác) là chưa đúng với quy định của pháp luật hiện hành, gây hạn chế cạnh tranh trong đấu thầu.

Đối với tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật,Nhà thầu cho biết, qua kiểm tra hồ sơ bản vẽ thiết kế được duyệt và khối lượng mời thầu không thấy khối lượng thi công rọ đá. Ngoài ra, HSMT yêu cầu đơn vị cung cấp vật tư chính phải là nhà máy hoặc đại lý cấp 1, đính kèm tài liệu chứng minh là bản sao y công chứng. Hơn nữa, các loại vật tư chính yêu cầu đối với gói thầu này rất thông dụng và phổ biến. Việc HSMT yêu cầu nhà cung cấp phải là đại lý cấp 1 là tiêu chí gây hạn chế cạnh tranh trong đấu thầu.

Trả lời, giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Ngày 01/3/2024, UBND phường Vĩnh Phước đã có văn bản trả lời Nhà thầu như sau:

Về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự: Tiêu chí hợp đồng tương tự về bản chất và độ phức tạp: nhà thầu được phép sử dụng hợp đồng tương tự về bản chất và độ phức tạp có giá trị, quy mô cấp công trình tương tự gói thầu đang xét để đáp ứng yêu cầu của HSMT. Công trình Cải tạo hệ thống thoát nước các tuyến hẻm còn lại khu vực Sơn Thủy, phường Vĩnh Phước được phê duyệt tại Quyết định số 16852/QĐ-CT-UBND ngày 27/10/2023 của Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang là công trình Giao thông - Hạ tầng kỹ thuật cấp 4. Vì vậy, HSMT yêu cầu công trình tương tự là công trình Giao thông - Hạ tầng kỹ thuật cấp 4 là phù hợp.

Về thiết bị thi công: HSMT yêu cầu thiết bị sử dụng xe máy thi công có kiểm định còn hiệu lực nhằm đảm bảo an toàn chất lượng trong quá trình thi công. Vì vậy, nhà thầu nghiên cứu HSMT và đáp ứng tiêu chí xe máy có giấy chứng nhận kiểm định của cơ quan nhà nước hoặc tổ chức, đơn vị có chức năng kiểm định theo quy định của Nhà nước còn hiệu lực.

Về mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng, HSMT có yêu cầu về vật tư Rọ đá. Sau khi kiểm tra lại khối lượng mời thầu, nhà thầu lập HSDT không cần đáp ứng tiêu chí về vật tư trên.

Đối với vật tư chính, HSMT yêu cầu có hợp đồng nguyên tắc cung cấp: Xi măng, sắt thép, cát, đá, đá hộc, gỗ ván khuôn, ống uPVC, BTCT đúc sẵn, nắp ga composite... với đơn vị có chức năng bán hàng.

Đối với vật liệu chính: cát, đá: có giấy phép khai thác hoặc giấy phép tận thu (còn hiệu lực đến thời điểm đóng thầu).

Trường hợp ký hợp đồng nguyên tắc với một đơn vị cung cấp vật liệu thì đơn vị đó phải có giấy phép khai thác hoặc giấy phép tận thu, đính kèm tài liệu chứng minh. Nhà thầu nghiên cứu các yêu cầu trong HSMT và các nội dung trả lời trên để lập HSDT cho phù hợp. Văn bản trả lời này là một phần không tách rời của HSMT.

Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Ngày 14/5/2024, UBND phường Vĩnh Phước có văn bản hủy thầu với lý do: Tất cả HSDT không đáp ứng được các yêu cầu của HSMT.

Chuyên đề