Gói thầu: Bảo trì thang máy khu vực Thủ Đức

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Phi tư vấn

Dự toán mua sắm Bảo trì thang máy khu vực Thủ Đức

Bên mời thầu: Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

Nội dung kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Tiêu chí HSMT:

Về tiêu chí về hợp đồng tương tự, tại Chương III Mục 2.1 Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm, HSMT yêu cầu: “Nhà thầu đã hoàn thành tối thiểu 01 hợp đồng tương tự với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ trong khoảng thời gian kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến thời điểm đóng thầu. Trong đó: Hợp đồng tương tự là hợp đồng: Có tính chất tương tự: Hợp đồng tương tự là hợp đồng có tính chất tương tự với gói thầu đang xét; Có quy mô (giá trị) tối thiểu: 426.396.960 VND”.

Về tiêu chí về nhân sự, tại Chương III Mục 2.2a Tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự chủ chốt, trong đó có tiêu chí yêu cầu Cán bộ kỹ thuật trực tiếp bảo dưỡng: “Đã được đào tạo, bồi dưỡng qua lớp an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và chứng chỉ còn hiệu lực”.

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Về tiêu chí hợp đồng tương tự, căn cứ theo Ghi chú số 9, 10 điểm (iv) Mục 2.1, Chương III Mẫu 5A ban hành kèm theo Thông tư 01/2024/TT-BKH-ĐT: “Đối với gói thầu phi tư vấn có tính chất công việc lặp lại theo chu kỳ qua các năm dẫn đến thời gian thực hiện hợp đồng kéo dài thì giá trị hợp đồng tương tự được xác định khoảng 50% giá trị của phần công việc tính theo 01 chu kỳ (01 năm) mà không tính theo tổng giá trị gói thầu qua các năm. Trong trường hợp này, việc đánh giá về quy mô, tính chất của hợp đồng tương tự cũng được xét theo 01 chu kỳ (01 năm) tương ứng”. Vì vậy nhà thầu thấy rằng, giá trị hợp đồng tương tự gói thầu này yêu cầu = 50% x 852.793.920 VND/3 = 142.132.320 VND là phù hợp. Việc yêu cầu đồng tương tự, có giá trị tối thiểu: 426.396.960 VND là chưa phù hợp, gây hạn chế nhà thầu tham dự gói thầu này.

Về tiêu chí về nhân sự, nhà thầu thấy rằng, căn cứ vào quy mô tính chất gói thầu là “bảo trì thang máy”, tiêu chí yêu cầu về nhân sự chủ chốt đã được đào tạo, bồi dưỡng và có chứng chỉ an toàn phòng cháy chữa cháy là không phù hợp với tính chất của Gói thầu. Đây là quy định các tiêu chí mà pháp luật chuyên ngành không yêu cầu. Việc HSMT đưa ra yêu cầu về đào tạo, bồi dưỡng và có chứng chỉ nói trên là làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu, không phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 24 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP.

Trả lời, giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Ngày 04/4/2024, Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Tân Thái Minh (là đơn vị tư vấn lập HSMT) đã có văn bản trả lời các nội dung đề nghị làm rõ của nhà thầu như sau:

Đối với giá trị của hợp đồng tương tự, HSMT đáp ứng đúng quy định tại Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT.

Đối với công tác bảo trì, bảo dưỡng hệ thống thang máy trong tòa nhà nơi tập trung đông người, có nguy cơ cháy nổ ảnh hưởng đến tính mạng của con người cũng như tài sản công của Nhà nước. Cán bộ kỹ thuật ngoài năng lực, kinh nghiệm và trình độ chuyên môn còn phải đáp ứng tối thiểu kỹ năng về an toàn lao động và phòng cháy cháy nổ trong quá trình thực hiện công tác bảo trì bảo dưỡng. Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy đã được pháp luật quy định tại Luật Phòng cháy chữa cháy và các nghị định, thông tư liên quan.

Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Bên mời thầu không điều chỉnh HSMT.

Chuyên đề