(BĐT) - Công ty CP FECON (mã chứng khoán: FCN) thông qua kế hoạch thanh toán cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 5%. Ngày đăng ký cuối cùng là 7/12/2020 và ngày thanh toán là 18/12/2020.

Với 118 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Công ty sẽ thanh toán tổng 59 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 2.018 tỷ, tăng 11,8%; lãi ròng đạt 83,08 tỷ đồng, giảm 42,7% so với cùng kỳ năm 2019.

Tại thời điểm 30/9/2020, tổng tài sản của Công ty đạt 6.296 tỷ đồng, tăng 11,5% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, giá trị đầu tư vào các công ty liên kết tăng thêm hơn 200 tỷ đồng.